Så kan arbetslivet samverka med skolan

Kanske vill ni komplettera ert kompetensförsörjningsarbete med ytterligare samverkansaktiviteter? Det finns flera olika exempel på hur ni på er arbetsplats kan engagera er för att bidra med kunskap inför elevernas framtida studie- och yrkesval. Nedanstående förslag är bra komplement till praon och tillsammans kan de bidra till att bredda elevernas bild av möjliga framtidsvägar.
Elever på studiebesök utanför kontor

Skapa förutsättningar på ledningsnivå

En av förutsättningarna för att få till en samverkan med skolan är såklart att det finns ett intresse och ett engagemang hos de anställda på en arbetsplats. Samtidigt är det viktigt att på ledningsnivå skapa förutsättningarna samt att visa på vilka förväntningar som finns på de anställda när det kommer till hur ni på arbetsplatsen ska samverkan med skolan.

Det finns exempel på arbetsplatser där de anställda har en viss tid i månaden avsatt för just samverkan med skolan. Innan ni lägger upp en plan för vilka samverkansaktiviteter ni vill erbjuda kan det vara bra att ni på arbetsplatsen pratar ihop er om vilka era mål med samverkan är.

Läs mer om hur ni på företaget kan arbeta med praon som en del av ert kompetensförsörjningsarbete här.

Förslag på aktiviteter

Ge en eller flera elever alternativt en eller flera klasser möjligheten att besöka er verksamhet! Ett studiebesök kan läggas upp på flera olika sätt, men generellt brukar det uppskattas om eleverna även får utföra något praktiskt under sitt besök. För gärna en dialog med läraren på skolan för att lyssna in vilka förväntningar de har på besöket.

Tänk på att visa upp en bred bild av arbetsuppgifter och roller på arbetsplatsen, inte bara det som vanligen har hög status. Gör det också på ett sätt som motverkar att vissa ges högre status än andra. Planera besöket med det i åtanke. Ett studiebesök kan också anordnas med skolans personal för att de på så vis ska få en fördjupad kunskap om er arbetsplats.

Genom att besöka en skola och berätta om er arbetsplats eller delar av er verksamhet kan ni berika undervisningen på flera sätt. På så vis kan lärarna konkretisera sina ämnen genom att visa på kopplingen till framtida användningsområden.

När ni som arbetsplats skickar ut representanter till en skola kan det vara bra att ha ett normkritiskt perspektiv, i syfte att motverka att elevernas studie- och yrkesval begränsas av faktorer så som exempelvis kön. Ett vanligt sätt att jobba normkritiskt är att bjuda in någon som av någon anledning bryter mot en norm på sin arbetsplats. Till exempel en kvinna som arbetar som polis.

Undvik att förstärka det avvikande, sätt istället fokus på arbetet som polis. Ni kan bjuda in en man som ges i uppdrag att prata om hur viktigt det är att jobba med jämställdhet och att få in fler kvinnor i poliskåren. På det sättet visar ni att ett stort ansvar vilar hos de inom normen.

För skolan är det många gånger värdefullt om arbetslivet kan bidra med skarpa uppdrag. När eleverna känner att det finns en verklig mottagare som ska ta del av resultatet blir det många gånger mer motiverande att lösa en specifik uppgift.

Uppdragen får eleverna lösa genom att använda de kunskaper de fått till sig genom skolan, för att sedan presentera lösningen för representanter från arbetsplatsen.

Genom att bidra med lektionsinnehåll hjälper ni skolan med att konkretisera uppgifter som annars kan kännas abstrakta för eleverna. Exempelvis kan detta handla om en matematisk ekvation som är vanligt förekommande på arbetsplatsen, där eleverna får räkna på exempel hämtade från omvärlden istället för exempel hämtade från en lärobok.

För er som arbetsplats blir detta ett sätt att visa upp arbetsuppgifter som kan dyka upp i er verksamhet och vad syftet med dessa är.

På många skolor finns det behov av fler vuxna som kan hjälpa eleverna. Här finns det möjlighet för representanter från er arbetsplats att komma in och stötta genom att fungera som läxhjälp.

Många barn och unga saknar ett nätverk med vuxna. Här finns ett behov av vuxna som kan fungera som en vän. Någon som kan följa med på bio, någon att ta en fika med eller någon att prata med. Här finns det möjlighet för er som arbetsplats att bidra med mentorer genom era anställda.

Ni skulle exempelvis kunna anordna olika aktiviteter där barn och unga får träffa anställda på arbetsplatsen. Varför inte en match av något slag eller en picknic?

Inom vissa ämnen, exempelvis teknikämnet, kan det finnas behov av att komma ut till ett företag för att kunna genomföra vissa moment.

Här kan det vara bra att föra en dialog med tekniklärarna (och även andra lärare) om det finns sätt där ni som arbetsplats kan gå in och stötta för att samtliga delar i ämnesplanerna ska kunna uppnås.

Att följa en klass under tre års tid är ett sätt för er som arbetsplats att få en fördjupad relation med en klass på en skola. Genom att fungera som ett fadderföretag skulle ni kunna erbjuda flera av de samverkansaktiviteter som föreslås här.

Ett fadderföretagssamarbete kan inledas med föreläsningar och studiebesök, för att under det sista året avslutas med att eleverna ska lösa någon form av uppdrag åt er.

Kopplat till de mer praktiska ämnena finns det ofta behov av en viss typ av maskiner och utrustning. Stäm av med skolan om ni på något sätt kan vara behjälpliga i det arbetet. Kanske har ni något gammalt som ni kan skänka till skolan?

Att delta på olika mässor så som exempelvis Gymnasiedagarna & Future Skills, arrangerat i Göteborg, är ett sätt att träffa såväl elever och skolpersonal som vårdnadshavare.

Tänk på att utforma er monter så att ni ger eleverna möjligheten att testa på vanligt förekommande arbetsuppgifter på er arbetsplats. Har ni svårt att själva ansvara för en monter kan ni kanske gå ihop flera verksamheter inom samma bransch.

En grupp som har stor påverkan på elevernas studie- och yrkesval är vårdnadshavarna. Ta kontakt med skolan och se om ni och kanske andra arbetslivsrepresentanter kan medverka under ett föräldramöte för att ge en rättvis bild av er bransch.