Uppföljning efter genomförd prao

Att följa upp elevernas upplevelser och lärdomar efter prao är en viktig del av lärprocessen, det ger eleverna en möjlighet att reflektera över vad de upplevt och lärt sig. För skolans personal är det en möjlighet att koppla upplevelserna till elevernas framtida studie- och yrkesval.
Uppföljningen kan genomföras under lektionstid, både enskilt och i grupp samt genom ett gäng utvärderingsfrågor.
Elever håller presentation framför vita tavlan

Redovisning av praoperioden

Eleverna har haft prao på olika praoplatser, testat på olika arbetsmoment och uppgifter och bekantat sig med olika branscher och yrken. Ett erfarenhetsutbyte mellan eleverna, där de får berätta som sin praoplats, sina erfarenheter och tankar, kan bidra till att hela klassen får ytterligare kunskap och insikter om arbetsmarknaden och utbildningsvägar.

Förslagsvis kan eleverna berätta om sin prao genom att förbereda en presentation. Om ni delat ut en praouppgift, där eleven ska ställa frågor eller dokumentera arbetsplatsen, kan presentationen utgå från denna. Om eleverna inte har arbetat med en uppgift under prao kan ni även dela ut frågor som ska besvaras under presentationen.

Tips! Om presentationen genomförs för elever i lägre årskurser, kan detta bli en del av skolans tidiga förberedande arbete inför prao. Självklart kan presentationen även hållas inför klasskompisar.

Redovisning skulle också kunna genomföras för handledare på praoplatsen, där de bjuds in till skolan för att lyssna till eleverna, se filmer, reportage och utställningar. Om det är svårt att få till det med tider för handledare kanske det går att ordna så att de finns med digitalt via länk.

Utvärdering av prao

Att ge utrymme under lektionstid för utvärdering av prao signalerar att prao är en del av skolans undervisning och inte något som sker vid sidan av. En utvärdering är också viktig då den hjälper eleven sortera sina upplevelser och intryck – oavsett om hen har en övervägande positiv eller negativ erfarenhet. Ny tankar och insikter kan också uppstå när eleven haft några dagar på sig att smälta sin praoupplevelse.

Utvärderingen kan genomföras i enskilt samtal med eleven eller som gruppdiskussion i klassrummet. Ni skulle även kunna genomföra en digital utvärdering, genom ett frågeformulär i verktyg som Kahoot! eller Quizlet och följa upp svaren med hela klassen.

Ni kan exempelvis be eleven berätta: 

  • Vad hen upplever sig ha lärt sig under praoperioden.
  • Något som var extra bra/roligt/utvecklande.
  • Något som kanske inte varit fullt så bra/roligt/utvecklande. Be eleven utveckla och sätta ord på varför.
  • Vad hen tycker att skolan ska tänka på inför nästa praoperiod.

Utvärdering av praouppgifter

Ofta har eleverna fått en eller flera uppgifter från skolan att utföra under praon. Uppgiften/erna behöver också utvärderas, för att ni på skolan ska kunna utveckla och utvärdera praoprocessen.

Låt eleverna utvärdera de uppgifterna i smågrupper och helklass. Exempelvis genom att diskutera:

  • Upplevde du att det var enkelt att förstå vad uppgiften gick ut på?
  • Hur gick det att genomföra uppgiften. Var det enkelt eller svårt på din praoplats?
  • Hjälpte uppgiften till i att reflektera kring framtiden och kring de studie- och yrkesval eleven ska genomföra?

I uppföljningen är det viktigt att koppla de uppgifter som eleverna har genomfört under prao till så många ämnen som möjligt för att synliggöra helheten för eleverna.

Efter prao är det även värdefullt att arbeta vidare med kompletterande aktiviteter och insatser som ytterligare fördjupar elevernas kunskaper om arbetslivet.