Förslag på övningar inför, under och efter prao

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer kopplat till prao. Många av övningarna passar även att genomföra vid andra aktiviteter som bidrar till kunskaper om arbetslivet, såsom en gymnasiemässa, jobbskuggning eller studiebesök.

Koppling till skolämnen

Längst upp i alla övningar står koppling till skolämnen. Du kan även inspirerar av övningarna och anpassa upplägg för att passa ditt skolämne.

Anpassa utifrån situation

Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar.

Övningar inför prao

Koppling till ämnen:
Biologi, idrott, samhällskunskap och slöjd


 

I denna övning ges eleverna möjlighet till grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö, men även till att fördjupa sig inom många olika områden som hör till en arbetsmiljö på ett företag.

Övningen är uppdelad i en förberedande uppgift inför prao och en fördjupningsdel under prao där arbetsmiljö studeras på praoplatsen.

Uppgift inför prao

I övningen inför prao instruerar ni eleverna att de enskilt eller i grupp (du som lärare bestämmer detta utifrån din elevgrupp) ska välja ett eller flera områden inom arbetsmiljö som de ska undersöka.

Exempel på områden är:

 • Stress
 • Ergonomi
 • Mobbning och utsatthet på arbetsplats
 • Ljud
 • Ljus
 • Förmåner
 • Friskvård

Eleverna redovisar sen de område(n) som de har fördjupat sig i. Redovisning kan ske muntligt för klassen eller genom utställning där bild och text visas upp i lämpliga skolmiljöer som exempelvis biblioteket.

Förslag på fördjupning

Eleverna kan förslagsvis genomföra en intervju-och/eller undersökning med bekanta, släkt och vänner om deras arbetsmiljö, för att skapa en bild av hur det ser ut på olika arbetsplatser.

Uppgift under prao

Under prao kan eleven fördjupa sina kunskaper inom arbetsmiljö genom att utföra en uppgift under prao där de studerar praoplatsens arbetsmiljö.

Ett sätt att fördjupa sig i praoplatsens arbetsmiljö är att genomföra en eller flera intervjuer med anställda på praoplatsen om deras arbetsmiljö och hur denna skulle kunna utvecklas. Det kan vara lämpligt att också utgå från ovanstående arbetsområden.

Koppling till ämnen:
Svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap, engelska, moderna språk, bild, historia


 

Denna uppgift ger eleverna möjlighet att under prao fördjupa sig i de yrken och arbetsuppgifter som finns representerade på praoplatsen. Syftet är att få inblick i att det på alla arbetsplatser finns många olika yrkesgrupper, arbetsuppgifter samt få en inblick i vad dessa innebär i praktiken.

Genomförande

Berätta för eleverna att de ska ta reda på vilka yrken som finns på den arbetsplats där de ska genomföra sin prao.

Utgångspunkt kan vara företagets hemsida samt Arbetsförmedlingens sida med information om olika yrken.

Be elverna ta reda på:

 • Hur många anställda det finns på arbetsplatsen?
 • Vilka typer av yrken som finns på arbetsplatsen?
 • Vilka arbetsuppgifter är kopplade till dessa yrken?
 • Vad är det arbetsplatsen gör eller säljer?
 • Vilka målsättningar har arbetsplatsen?
 • Hur länge har arbetsplatsen funnits?
 • Vem startade företaget?
 • Är det ett internationellt företag eller är det endast baserat i Sverige?
 • Vilket är koncernspråket?
 • Hur ser framtidsutsikterna ut inom detta yrke?
 • Hur har yrket utvecklats genom tiderna?

Redovisning

Eleverna kan redovisa denna uppgift genom att skriva ett reportage och fotografera den person eller de personer som intervjuats. Dessa reportage kan sedan sammanställas till en liten tidskrift som delas ut till klassen eller läggs ut på den digitala plattformen.

Koppling till ämnen:
Svenska, svenska som andraspråk


 

I denna uppgift ges eleverna möjlighet att skriva ett personligt brev, ett CV och att testa på hur det är att vara med om en anställningsintervju. Syftet är att synliggöra egenskaper och utbildningskrav som är kopplade till olika yrken samt skapa en förståelse inför hur förberedelserna kan gå till inför en anställningsintervju.

Dessa uppgifter kan genomföras både som en förberedelse inför prao, men även användas då de söker ett framtida sommarjobb.

Genomförande

Övningen består av tre delar. Övningarna kan med fördel delas upp på mer än ett lektionstillfälle.

Del 1: Jobbannons

Inledningsvis ska eleverna enskilt välja ut en jobbannons som är publicerad på Arbetsförmedlingens hemsida eller någon annan tjänst som förmedlar jobbannonser.

Utifrån följande frågeställningar diskuterar eleverna i par eller smågrupper de annonser som de valt ut:

 • Hur är en arbetsannons uppbyggt? Vilka delar finns nästan alltid med?
 • Vad tittar företag på när de söker personal?
  (Egenskaper, utbildning, engagemang mm)
 • Vilka nyckelord är återkommande i jobbannonserna, som eftertraktade egenskaper som anställd.

Redovisning del 1: Grupperna redovisar i helgrupp sina jobbannonser och vad gruppen pratat om.

Del 2: Genomgång av personligt brev & CV

Nu ska eleverna öva på att skriva ett eget CV och personligt brev, där de söker jobbet i den annons som de valt.

Frågor att gå igenom med elever inför denna del av övningen:

 • Vilka delar består ett personligt brev av?
 • Hur kan ett personligt brev utformas efter en arbetsannons?
 • Vad är ett CV och varför behöver detta skapas inför att söka ett arbete?
 • Hur är ett CV uppbyggt?
 • Hur ser olika anställningsformer och arbetsvillkor ut?

Redovisning del 2: Eleverna skriver ett CV som de förslagsvis redovisar på en klassgemensam blogg.

Del 3: Genomgång anställningsintervju

Avslutningsvis ska eleverna genomföra anställningsintervjuer parvis, där de besvarar de vanligaste förekommande frågorna.

I denna del kan eleverna ta reda på svaren på följande frågor och även förbereda sina egna svar på de vanligast förekommande frågorna.

 • Hur går en anställningsintervju till?
 • Vilka är de vanligast förekommande frågorna?
 • Hur svarar man på dessa frågor?
 • Vad är viktigt att tänka på vid en anställningsintervju, tips?

Redovisning del 3: Eleverna får parvis genomföra en anställningsintervju på varandra. 

Fördjupning

Det är ofta uppskattat om eleverna får träffa en representant från arbetslivet som berättar om sitt yrke och hur en rekrytering kan gå till, vad de tittar på i ett CV och personligt brev, vad man skall skriva och vad som bör undvikas.

Representanten kan förslagsvis också berätta om hur en anställningsintervju går till och om vanligt förekommande frågor.

Koppling till ämnen:
Svenska, svenska som andraspråk samt samhällskunskap, religion, idrott

Det går även att rikta uppgiften till olika ämnen. Om uppgiften genomförs inom teknikämnet kan du exempelvis be eleverna titta på platsannonser som har med teknik att göra. Ska ni exempelvis besöka eller göra prao på ett företag inom en viss bransch går det istället att leta platsannonser kopplat till den branschen


 

I denna övning ska eleverna fundera över vilka kompetenser de har som kan vara nytta för det kommande arbetslivet, samt vilka kompetenser de kan behöva utveckla samt reflektera över livsfrågor och sin egen identitet.

Förberedelser

Det kan vara bra att gå igenom med eleverna vad kompetens innebär samt ge några tydliga exempel.

Eleverna behöver ha tillgång till en dator alternativt en läsplatta med internetuppkoppling.

Genomförande

Steg 1

Be eleverna att fundera på vilka kompetenser de har och vad de är bra på. Be dem därefter att i par berätta om detta för varandra.

Steg 2

Nu ska eleverna leta efter passande jobb till varandra, utifrån vad som framkommit i samtalen i steg 1.

Be eleverna att gå in på arbetsformedlingen.se/platsbanken för att hitta ett jobb till klasskompisen.

Steg 3

Eleverna ska presentera för varandra i mindre grupper och berätta vilket jobb de har valt åt sin klasskamrat.

I redovisningen kan de ställa frågor till varandra genom att säga exempelvis ”Jag uppfattade det som att du är väldigt kreativ, stämmer det?” eller ”Då jag uppfattade dig som väldigt omhändertagande, tänkte jag att det hade passat dig bra att arbeta inom vården, vad tror du om det?”.

Koppling till ämnen:
Svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap


 

Syftet med denna övning är att eleverna ska få en förståelse för vissa av de ord och uttryck som förekommer i arbetslivet och vid vidare studier.

Övningen passar att lika bra att genomföra i samband med prao som i samband med studiebesök, jobbskuggning, besök av arbetslivet på skolan, en gymnasiemässa eller en framtidsmässa/framtidsvecka.

Förberedelser

Eleverna behöver en dator eller läsplatta med internetuppkoppling.

Den som leder övningen behöver själv sätta dig in i de ord och uttryck som presenteras nedan.

Genomförande

Be eleverna söka upp följande ord och att ge tydliga och konkreta exempel på vad orden innebär. Gå slutligen igenom orden tillsammans.

 • Arbetsgivare
 • Bransch
 • Tillsvidareanställning
 • Visstidsanställning
 • Vara
 • Tjänst
 • Ob-ersättning
 • Kollektivavtal
 • Arbetsmarknad
 • CSR
 • Rekrytera
 • Fackförbund
 • Anställningsavtal
 • Arbetslöshetsförsäkring
 • Arbetsgivaravgift
 • Inkomstskatt
 • CV
 • Arbetstagare
 • Internationell
 • Nationell
 • Referens
 • Offentlig sektor
 • Multinationellt företag
 • Globalt samhälle
 • LAS
 • Provision
 • Privat sektor
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Fakultet
 • Kandidatexamen
 • Magisterexamen

Möjlig fortsättning

En möjlig fortsättning på uppgiften är att låta eleverna skriva en kort text där de använder sig av minst fem av orden i listan. 

Koppling till ämnen:
Biologi, hemkunskap, kemi, teknik, bild, samhällskunskap

Flera ämnen kan koppla sin undervisning till uppgiften och planera ett upplägg tillsammans.


 

Inför prao är området kring miljö och hållbarhet ett angeläget tema. I den här övningen ges eleverna möjlighet att lära sig mer om miljö, hållbarhet och om sin praoplats hållbarhetsarbete.

Genomförande

Uppgiften genomförs i två steg; en förberedande uppgift i klassrummet där eleverna arbetar med mänsklighetens ekologiska fotavtryck och en del där de under sin prao ska besvara några  frågor för att fördjupa sina kunskaper inom praoplatsens hållbarhetsarbete.

Del 1: I klassrummet

I den första uppgiften ska eleverna kartlägga mänsklighetens ekologiska fotavtryck. Här kan det vara lämpligt att gå igenom följande områden med eleverna:

 • Resurser och förbrukning
 • Nuläge av mänsklighetens ekologiska avtryck
 • Effekter av människans ekologiska avtryck
 • Vad behöver komma till för att det skall ske en förändring?

Det finns många olika områden där människan kan påverka sitt ekologiska fotavtryck. Förslagsvis arbetar eleverna gruppvis kring att kartlägga ett av nedanstående områden.  

 • Kläder: Hur påverkar konsumtionen miljön och hur påverkas de som gör kläderna?
 • Mat: Hur mycket påverkan gör det vi äter? Vad innebär det att äta kött varje dag och vad händer med all mat vi slänger? Hade vi kunnat göra något annorlunda?
 • Resor: Hur mycket reser vi och vad är skillnaden i att åka kollektivt jämfört med bil? Vad “kostar” det att flyga på semestern?

Del 2: Under prao

I den andra uppgiften ska eleverna fördjupa sig i sin praoplats hållbarhetsarbete. De kommer både få en inblick i hur arbetsplatsens hållbarhetsarbete ser ut, och ge förslag på förbättringsåtgärder för hur praoplatsen kan arbeta mer hållbart.

Förändringar kan exempelvis ha att göra med vilken typ av material som används vid framställning av olika produkter eller hur källsorteringen går till.

Dela ut följande frågor som eleverna ska besvara under prao:

Beskriv arbetsplatsen

 • Skriv och berätta om arbetsplatsen generellt.
 • Intervjua 1–2 medarbetare om vilka uppgifter de har.
 • Intervjua 1–2 medarbetare om vad de som företag gör för att bidra till en hållbar utveckling.

Undersök möjligheterna på arbetsplatsen, utifrån följande frågeställningar kring källsortering.

 • Är det lätt för en anställd att källsortera.
 • Finns det skräp som slängs blandat som istället skulle kunna källsorteras?
 • Skulle arbetsplatsen kunna öka mängden avfall som går till återvinning istället för förbränning?

Varför återvinning? Kolla fakta. Beskriv kortfattat. Glöm inte att källhänvisa!

 • Varför är det viktigt med återvinning?
 • Vilken slags material återvinns idag i Sverige?

Förbättringar

 • Upplever du att källsorteringen fungerar bra på
 • arbetsplatsen? Ge exempel.
 • Finns det något som skulle kunna fungera bättre? Ge exempel.

Svårigheter

 • Finns det några svårigheter med de förbättringar du föreslagit?
 • Vad finns det för hinder som skulle kunna göra att förbättringarna inte går att genomföra?

Redovisning

Ni kan låta eleverna redovisa de två delarna vid ett och samma tillfälle. Ni väljer själva redovisningsformat, några förslag:

 • Låt eleverna samla sina uppgifter på en blogg som är tillgänglig för samtliga i klassen.
 • Det kan också vara roligt att skapa en podcast, där fakta från del 1 och del 2 vävs samman med intervjuer från arbetsplatsen så att en helhet skapas. Eleverna kan även sprida sina poddar till andra klasser.
 • Redovisning kan också ske genom att skapa en utställning med bild och text.
 • Eleverna kan även besöka elever i lägre årskurser och berätta om sitt arbete för att sprida kunskap.

Koppling till ämnen:
Svenska, svenska som andraspråk, engelska, historia, religion


 

I denna uppgift ska eleverna öva på att argumentera för vilka kompetenser de fått med sig genom skolan som kommer att gynna dem i deras kommande arbetsliv genom ett hisstal.

Ett hisstal, även kallat hisspitch, är ett väldigt kort tal där talaren på bara några minuter ska kunna övertyga dina åhörare. Begreppet kommer från att en person snabbt ska kunna övertyga eller presentera en idé för en annan person som hen stöter på i en hiss.

Genomförande

 1. Dela upp eleverna i grupper med 3-4 elever i varje grupp.
 2. Be dem tänka sig att de hamnar i en hiss med en sur gammal man som tycker att dagens ungdom är förfärlig och inte lär sig någonting vettigt i skolan.
 3. Elevernas uppgift är att på en minut övertyga mannen om att de visst har fått med sig kompetenser ifrån skolan som de kommer ha nytta av i arbetslivet.
 4. Grupperna får 45 minuter på sig att förbereda sitt hisstal. Därefter är det dags att redovisa sitt hisstal inför resten av klassen.

Efterdiskussion

 • Vilka kompetenser tar många av grupperna upp?
 • Tror ni att det finns några kompetenser som ungdomar idag saknar jämfört med de som var unga för fyrtio år sedan?

Koppling till ämnen:
Matematik, hemkunskap, samhällskunskap.


 

Det här en en undersökande övning, där eleverna ska testa att göra en budget och på så vis fundera över hur olika val kommer att påverka dem ekonomiskt.

Förberedelse

Alla elever behöver ha tillgång till en dator eller en läsplatta med stabil internetuppkoppling för att kunna söka efter information.

Eleverna bör också ha tillgång till någon form av miniräknare för att kunna räkna ut sina budgetar.

Genomförande

 1. I den här övningen ska eleverna utgå från att de är 25 år gamla och har ett heltidsjobb. Antingen har de börjat arbeta direkt efter gymnasiet, eller så har de valt att studera vidare och arbetar nu med det som de har utbildat sig till. De ska även utgå från att de bord själva.
 2. Eleverna ska nu göra en budget. Med hjälp av frågorna i övningen, och med lärarens hjälp, ska de ta reda på sina inkomster och utgifter.
 3. Efter att de har besvarat frågorna ska de räkna ut hur mycket pengar de har över varje månad.

Frågor att besvara

 • Vilken typ av yrke arbetar du med?
 • Hur mycket tjänar du? Sök på internet för att ta redan på vad snittlönen ligger på.
 • Hur mycket får du ut efter att du har betalt din skatt?
 • Vilken utbildning krävs för att arbeta inom yrket?
 • Hur mycket studielån har du behövt ta och vad behöver du betala tillbaka varje månad?
 • Hur bor du? Lägenhet eller villa? Bostadsrätt eller hyresrätt?
 • Vad kostar denna bostad?
 • Vilka försäkringar har du och vad kostar dessa?
 • Vad kostar mobiltelefonen, TV och internet varje månad?
 • Vad kostar elen per månad?
 • Hur mycket är det rimligt att lägga på mat varje månad?
 • Tränar du och vad kostar i så fall ett träningskort?
 • Har du bil och vad är kostnaden för denna varje månad?
 • Har du något husdjur och vad kostar dig detta varje månad?
 • Hur mycket pengar spenderar du på kläder varje månad?
 • Hur mycket pengar spenderar du varje månad på resor, nöjen, frisörbesök och så vidare?

Koppling till ämnen:
Samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk.


 

I denna övning ges eleverna möjlighet att få information inför sin prao. Genom diskussionsfrågor och genomgång av praoperioden får de känna sig delaktiga i praoprocessen, vilket ger bra förutsättningar för en givande och bra praoperioden.

Tips!

Arbeta gärna digitalt med uppgifterna. Då finns möjligheten att följa eleverna under arbetsprocessen. Det skapar också möjligheter för eleverna att ta del av varandras tankar och reflektioner

Genomförande

Låt eleverna arbeta med diskussionsfrågor enligt modellen EPA (enskilt – par – alla). Avsluta med en informationsgenomgång.

Diskussionsfrågor

 • Låt eleverna reflektera kring vad de tror är syfte och mål med prao.
 • Vilka fördelar kan de se med prao?
 • Vilka förväntningar och farhågor har de?
 • Vad önskar de lära sig under sin praoperiod?
 • Hur tycker de att skolan borde arbeta med skola/ arbetslivsfrågor?
 • Hur kan de koppla praon till olika ämnen/mål/ förmågor?
 • Vilka uppgifter tänker eleverna kan vara bra att göra under praoperioden? Varför?
 • Vilka förväntningar tror eleverna att praoplatsen har på dem?

Informationsgenomgång

Efter att eleverna har arbetat med diskussionsfrågorna informerar du dem om deras prao:

 • Skolans syfte och mål med praon.
 • Före-under-efter arbetet, kopplat till olika ämnen, mål, förmågor och bedömningskriterier.
 • Uppgifter som ska genomföra under prao, hur och när dessa ska redovisas.
 • Förslag på redovisningsformer genom exempelvis digitala verktyg
 • Kommunikation under praon, exempelvis via sociala medier eller annan gemensam samarbetsyta.
 • Närvarokrav, arbetstider, resor, mat, regler vid frånvaro och sjukdom etc.
 • Möjlighet till förberedelse att läsa på om branschen samt tid för diskussion om tankar och funderingar.

Koppling till ämnen:
Religion, samhällskunskap


Målet med den här övningen är att eleverna ska ges möjlighet att börja fundera kring framtidsdrömmar och mål. Den är av en värderande karaktär, där eleverna personligen får ta ställning till ett antal frågeställningar.

Syftet är att starta en tankeprocess, där eleverna får hjälp att värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor. De får argumentera dessa utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, men även över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Genomförande

Ni behöver ett rum där eleverna kan röra sig relativt fritt samt fyra olika hörn där eleverna ska kunna placera sig. Ett alternativt sätt att genomföra övningen är att istället låta eleverna svara digitalt genom förslagsvis mentimeter eller socrative som beskrivs bland de digitala verktygen.

Varje hörn i klassrummet står för ett svarsalternativ. Du som lärare läser upp olika påståenden (ett påstående i taget) och låter sedan eleverna ta ställning till frågan genom att placera sig i det hörn som bäst stämmer överens med hur eleven känner eller tycker.

Fråga eleverna efter varje påstående om någon vill berätta varför de placerat sig i just det hörnet. Stanna upp och låt eleverna dela med sig och svara också på eventuella frågor.

Påståenden kopplat till temat

Jag vet precis vad jag vill arbeta med i framtiden

 • Det stämmer absolut
 • Det stämmer delvis
 • Det stämmer absolut inte
 • Inget svar

Jag vet hur undervisningen i skolan kan hjälpa mig i att nå mina drömmar/mål

 • Det stämmer absolut
 • Det stämmer delvis
 • Det stämmer absolut inte
 • Inget svar

Jag vet precis hur jag skall gå tillväga för att få arbeta med det jag vill

 • Det stämmer absolut
 • Det stämmer delvis
 • Absolut inte
 • Jag vet hur jag kan ta reda på det

Jag vet hur jag skall få möjlighet att prova på ett yrke som intresserar mig under prao

 • Det stämmer absolut
 • Det stämmer delvis
 • Det stämmer absolut inte
 • Inget svar

Jag vet inte alls vilket program jag skall läsa på gymnasiet

 • Jo jag vet precis vilket program jag ska gå
 • Jag tror att jag vet vilket program jag ska gå
 • Jag har inte en aning om vilket program jag ska gå
 • Annat

Prao kan ge mig möjligheten att se vilka vägar som finns för mig i framtiden

 • Jag tror absolut att prao kan hjälpa mig att förstå vilka yrken som finns
 • Jag vet redan vilka yrken som finns och tror inte prao kommer vara till hjälp för mig
 • Jag vet redan vad jag vill göra men tycker ändå att det ska bli roligt att genomföra prao
 • Jag vet inte riktigt vad prao är för någonting  eller hur det kan hjälpa mig

(Denna fråga kan anpassas till andra planerade aktiviteter där prao byts ut till annan aktivitet.)

Jag vet vilka gymnasieskolor som har det program som jag vill läsa

 • Jag instämmer helt
 • Jag har inte en aning
 • Jag vet inte vilket program jag vill läsa
 • Annat

De flesta här inne vet vad de vill göra i framtiden

 • Jag instämmer helt
 • Jag tror att det är få som vet vad de vill göra i framtiden
 • Det är för tidigt för oss att veta vad vi ska göra i framtiden
 • Annat

Jag vet precis hur jag skall göra för att uppnå mina mål

 • Jag instämmer helt
 • Jag behöver hjälp med hur jag ska uppnå mina mål
 • Jag vet inte vilka mina mål är
 • Jag tycker att det är onödigt att sätta upp mål

Avslutning

Som avslutning kan en efterdiskussion genomföras i helgrupp. Nedan följer några frågor som kan vara till hjälp vid diskussionen.

 1. Var det svårt eller lätt att bestämma sig för i vilket hörn ni skulle ställa er. Varför/varför inte?
 2. Vad tror ni att övningen handlade om?
 3. Fick övningen er att få en förståelse för något som ni inte visste innan? I så fall vad?
 4. Fick övningen er att ändra uppfattningen om något? Varför/varför inte?
 5. Fick övningen er att förstå hur era klasskamrater tänker kring framtiden? Varför/varför inte?

Koppling till ämnen:
Samhällskunskap


 

I denna övning får eleverna möjlighet att sätta ord på drömmar och mål när det gäller valet av gymnasium samt beskriva hur de ska gå tillväga för att nå dessa.

Övningen genomförs genom en modell som kallas för NÖHRA. NÖHRA står för nuläge, önskat läge, hinder, resurser och aktiviteter. Genom att följa modellen kommer slutligen en handlingsplan att skapas för hur målet ska nås.

Genomförande

Eleverna behöver kunna anteckna under övningens gång.

Be eleverna svara på följande punkter.

Nuläge

Beskriv ditt nuvarande läge och situation. Exempel på frågor att utgå ifrån:

 • Hur trivs du i skolan idag?
 • Vilka ämnen intresserar dig?
 • Vilka ämnen tycker du är mindre roliga?
 • Vad gillar du att lära dig?
 • Hur gillar du att lära dig?

Önskat läge

Hur ser ditt önskade läge ut? Vart vill du nå? Vad vill du uppnå? Exempel på frågor att utgå ifrån:

 • Vad är nästa steg i ditt lärande? Vad skulle du vilja lära dig mera om? Vilka ämnen/områden verkar spännande? Finns det något yrke som verkar intressant?
 • Vad vill du med ditt liv inom den närmsta framtiden?
 • Vad kännetecknar din drömutbildning på gymnasiet?

Hinder

Vad hindrar dig från att nå önskat läge? Vilka svårigheter finns?

Resurser

Vilka resurser finns runtomkring dig? Vilka resurser har du själv? Vilka kan hjälpa dig och hur?

Aktiviteter

Hur kan du gå vidare för att ta dig till önskat läge? Lista upp vad du kan göra och när.

Handlingsplan

Skriv en handlingsplan som genomförs inom en viss tid.

Det är viktigt att följa upp elevernas handlingsplaner en tid efter att de skrivits. Antingen genom att utvärdera och fråga sig själv vad som har gått bra respektive mindre bra eller genom att svara på frågorna i NÖHRA-modellen ytterligare en gång, kanske ser det annorlunda ut nu?

Koppling till ämen:
Samhällskunskap, idrott och hälsa, slöjd


Genomförande

Eleverna blir tilldelade ett yrke kopplat till den aktivitet som klassen deltar i. Antingen väljer eleverna det yrke som intresserar dem mest eller som de är nyfikna på att veta mera om, eller så styr du som lärare arbetet och ger dem varsitt yrke som de ska fördjupa sig inom.

Hur eleverna tar reda på information om yrket beror på den aktivitet som klassen deltar i. Är eleven exempelvis på jobbskuggning finns det kanske möjlighet att observera en yrkesroll som utför olika arbetsuppgifter medan om ni är på en gymnasiemässa kanske eleverna kan intervjua en person som arbetar inom yrket. Metoden får anpassas efter förutsättningarna.

Berätta för eleverna att de vid ett senare tillfälle kommer att få presentera och berätta om yrket och att det därför är viktigt att de får in så mycket information som möjligt.

Be eleverna svara på nedanstående frågor:

 1. Vilka typer av arbetsuppgifter genomför den som arbetar inom yrket
 2. Stämmer de arbetsuppgifter som du beskrev i fråga 1 överens med din bild av yrket?
 3. Kan du se att yrket skulle kunna generera i belastning på kroppen (både psykiskt och fysiskt)? Finns det andra säkerhetsrisker med yrket?
 4. Vad tycker du verkar vara det roligaste med yrket?
 5. Är det främst män eller kvinnor som arbetar inom det yrket du studerat? Varför tror du att det ser ut på det viset?
 6. Vilka kompetenser tror du det är viktigt att en person besitter för att kunna arbeta med det yrket som du studerat? Varför?
 7. På vilket sätt övar vi i skolan upp de kompetenser som du beskrivit i fråga 6?

Tips

 • Ett tips är att fördjupa övningen genom att rikta den till det ämnet du undervisar och styra elevens val av yrke.
 • Finns det genom aktiviteten möjlighet att träffa någon som arbetar inom olika former av hantverk kan du exempelvis i ämnet slöjd be eleverna ta reda på vilka material som används och be dem ta reda på om det finns andra mer hållbara alternativ
 • Finns det genom aktiviteten möjlighet att träffa en kock kan du i hem- och konsumentkunskap be eleverna undersöka vilken typ av mat som kockarna lagar och koppla detta till olika mattraditioner.

Beskrivning av redovisningsform hittar ni här. Länk till dessa.

Koppling till ämnen:
Biologi, samhällskunskap, idrott & hälsa


Genom denna övning kan eleverna få hjälp att upptäcka olika yrken och särskilt yrken kopplade till en aktivitet (såsom prao) som kan genomföras i samband med övningen. Eleverna får också möjlighet att fundera över vilka kompetenser och egenskaper som är viktiga för olika yrken.

Det är viktigt att följa upp elevernas reflektioner och ge dem möjlighet att motivera sina ställningstaganden.

Förbered övningen

Egenskapskort: I övningen kommer ni använda er av ett antal egenskapskort. Du behöver därför skriva ut och klippa ut övningens egenskapskort.

Klicka här för att ladda ner egenskapskorten

Välj yrken: Du behöver även välja ut ut ett antal yrken som eleverna kan välja bland. Välj gärna yrken som har en koppling till ämnet du undervisar i. På så vis kan du i diskussionen göra kopplingar mellan yrket och ämnet och därmed tydliggöra sambandet mellan det eleverna lär sig i skolan och det framtida yrkeslivet.

Genomförande

Steg 1: Dela in eleverna i grupper om tre–fyra elever och se till att varje grupp har en komplett uppsättning med egenskapskort.

Steg 2: Skriv upp de yrken som du har förberett på tavlan. Eleverna ska välja ett yrke per grupp att arbeta med.

Tips! Fråga gärna eleverna på vilket sätt de tror att yrket kan kopplas till det aktuella ämnet. På så vis kan du hjälpa eleverna att se sambandet mellan det som de lär sig i skolan och det framtida yrkeslivet

Steg 3: Berätta nu att eleverna, utifrån egenskapskorten, ska välja ut de fem viktigaste egenskaperna som kan behövas för att arbeta inom yrket. Ge eleverna 5-10 minuter att diskutera detta. 

Steg 4: Berätta sedan att de ska plocka bort två av de fem egenskaper de tidigare valt ut och sedan rangordna de tre som blir kvar.

Steg 5: Slutligen ber du varje grupp att presentera för resten av klassen vad de, i gruppen, har kommit fram till.

Efterdiskussion

Efter övningen kan det vara bra att fånga upp elevernas tankar i en gemensam diskussion. Utgå från följande frågor:

 • Hur gjorde ni för att enas om vilka ord som skulle väljas?
 • Tror ni att personer som arbetar med dessa yrken skulle välja samma ord?
 • Håller grupperna med om varandra val eller skulle de välja annorlunda? Varför?
 • Vad känner ni till om dessa yrken sedan innan?
 • Saknades några egenskaper?
 • De egenskaperna ni har plockat ut på vilket sätt är dessa viktiga att ha även i skolan?
 • Vilken gymnasieutbildning tror ni att ni bör välja om ni, i framtiden, vill arbeta inom det yrket ni har diskuterat i gruppen?

Koppling till ämnen:
Bild, svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap


 

Denna uppgift är en förberedande uppgift inför prao där eleverna får jobba med drömyrken. Syftet är att de på djupet får möjlighet att sätta sig in vad drömyrket innebär och hur vägen dit kan se ut. Bland annat kommer eleverna att fördjupa sig om vad det innebär att arbeta inom yrket, vilken utbildning som krävs, vilka arbetstider som är vanligt förekommande, lön och arbetstider. När eleverna arbetat klart kan de redovisa genom vernissage, presentation med Power Point, Prezi eller redovisning i smågrupper.

Genomförande

Ett första steg är att eleverna väljer ett drömyrke som de vill fördjupa sin kunskap inom. Eleverna kan gå in på www.skillsworld.se  där de kan titta på filmer och läsa om vilka yrken som är kopplade till olika yrkesprogram på gymnasiet. Vill de ha mer information om yrken kan de också söka yrkesfilmer på www.youtube.se

Frågeställningar som eleverna kan utgå från då de utforskar drömyrketet är exempelvis nedan:

 • Vad innebär det arbeta inom yrket?
 • Vilka är de vanligaste betsuppgifterna?
 • Vad krävs för utbildning?
 • Hur lätt är det att få anställning inom detta yrke?
 • Vilka arbetstider och förutsättningar finns?
 • Hur ser ingångslönsamt löneutveckling ut?
 • Vilka företag erbjuder tjänster inom detta yrke/bransch närområdet

Redovisning kan genomföras med:

 • Presentation för hela klassen med Powerpoint, Prezi eller likande.
 • Presentation i smågrupper
 • Film som eleverna producerat, där de intervjuar yrkesverksamma personer inom olika branscher.
 • Vernissage där yrkesreportage med foton visas upp.

Förslag på fördjupning

 • Kontakta någon inom yrket om genomför en intervju om hur det är att arbeta inom yrken och inom branschen.
 • Bjud in verksamma inom yrket eller branschen som berättar för klassen om vad det innebär att arbeta inom yrket/branschen.

Övningar under prao

Koppling till ämnen:
Svenska och svenska som andraspråk


 

Under prao är det lärorikt för eleverna att dokumentera sina erfarenheter och upplevelser genom att skriva om dessa. Förslagsvis kan det inför skapas en klassblogg eller liknande där eleverna sätter ord på sina lärdomar. På detta sätt synliggöras elevernas process för både lärare och elever och materialet kan också användas för fler uppgifter och utvärdering då eleverna är tillbaka på skolan efter prao. Det ger också skolan en möjlighet att handleda eleverna på ett lätttillgängligt sätt.

Genomförande

På bloggen kan eleverna beskriva sina upplevelser i text och bild genom 1-3 inlägg per dag under hela praoperioden.

Exempel på frågeställningar att utgå från

 • Hur ser en arbetsdag ut?
 • Vilka arbetsuppgifter får du göra?
 • Vilka arbetsuppgifter och yrken finns på arbetsplatsen?
 • Vilka egenskaper tycker du krävs för att arbeta inom de olika yrken du ser på arbetsplatsen?
 • Vilken utbildning krävs?
 • Har du stött på något som du inte kan? Hur gjorde du för att genomföra uppgiften?
 • Har din syn på arbete, yrke, uppgifter och krav förändrats från innan prao?
 • Har du lärt dig något nytt idag, vad?

Redovisning

Redovisning sker kontinuerligt under prao och finns kvar efter prao för bedömning.
Stoffet kan även användas till att skapa presentationer, filmer, reportage, tidningar med mera. Muntliga presentationer kan ske för klassen, elever i yngre årskurser för föräldrar på exempelvis ett föräldramöte eller för handledare på respektive praoplats.

Koppling till ämnen:
Samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, bild


 

I denna övning får eleverna möjlighet att reflektera över det som de ser och upplever under den planerade aktiviteten och passar bra att genomföra exempelsvis i samband med prao, studiebesök, jobbskuggning, besök av arbetslivet på skolan, en gymnasiemässa, en framtidsmässa/framtidsvecka.

Genomförande

Innan den planerade aktiviteten behöver du som lärare starta en blogg. Detta gör du enkelt på exempelvis www.blogger.com. Du och eleverna behöver varsitt kostnadsfritt Googlekonto och får därmed tillgång till Blogger och även många andra av Googles tjänster. Genom att bjuda in eleverna som medförfattare har ni sedan en klassblogg där alla i gruppen kan lägga upp blogginlägg och läsa varandras inlägg. En blogg är också ett roligt sätt för föräldrar och vårdnadshavare att följa elevernas arbete. Tänk på att prata med eleverna om hur de bör tänka när de kommunicerar över nätet.

Be eleverna att blogga om det de upplever och ser under den planerade aktiviteten. Det kan exempelvis handla om att lägga upp bilder med kortare texter som beskriver upplevelserna, det kan vara frågor eller funderingar som dyker upp under aktiviteten eller en kort video som visar elever som testar på en arbetsuppgift. Inläggen ska på något sätt beröra temat jag i arbetslivet.

Ge eleverna tid att läsa varandras inlägg och på så vis ta del av varandra erfarenheter. Det kan även vara intressant att lyfta några av inläggen som ni pratar mer om i helklass.

 • Ett tips är använda bloggen genom hela temat och använda det som en form av reflektionsredskap
 • När eleverna har gjort en övning kan de skriva några rader om de tankar som dök upp under övningens gång
 • Bloggen går givetvis även att använda på en rad andra sätt

 

Övningar efter prao

Syftet med denna övning är att eleverna efter sin prao skall reflektera kring kring könsroller kopplat till olika yrken. I ett första steg får eleverna i mindre grupper fundera kring olika frågeställningar för att sedan reflektera tillsammans i helgrupp/helklass

Förberedelse

Placera eleverna i mindre grupper om 4–5 per grupp. Det kan vara bra om ni har tillgång till en whiteboard eller någon annan form av tavla eller papper där ni kan skriva ner de svar som dyker upp.

Genomförande

Här nedan följer ett antal frågor som eleverna ska få diskutera mindre grupper i ett första steg för att sedan genomföra en gruppdiskussoon  helklass. Förslagsvis tar ni en fråga åt gången. Börja övningen med att eleverna får berätta för varandra var de genomförde sin prao.  

 • På den praoplatsen där ni genomförde prao, var det flest kvinnor eller män som arbetade där? Varför tror ni att det ser ut så?
 • Kan ni komma på några yrken som förknippas med män?
 • Kan ni komma på några yrken som förknippas med kvinnor?
 • Hur tror ni att sociala medier påverkar oss i hur vi tänker kring manligt respektive kvinnligt.
 • Vilka egenskaper används oftast för tjejer?
 • Vilka egenskaper används oftast för killar?
 • Finns det skillnader i hur man ser på en kille som arbetar med något som anses vara ett kvinnligt yrke jämfört med hur man ser på en tjej som arbetar med något som anses vara ett manligt yrke? Hur ser i så fall dessa skillnader ut?
 • Hur tror ni det kommer sig att vi delar upp vissa yrken i typiska tjej- respektive killyrken?
 • Hur kan vi förändra den förutfattade bilden av vissa yrken?
 • Kan andras bild av ett yrke hindra dig i ditt val av yrke? Varför/varför inte?
 • Tror ni att vi kommer tänka likadant om yrkena om femtio år? Det vill säga kommer vi fortfarande dela in vissa yrken i typiska tjej- respektive killyrken?

Koppling till ämnen:
Bild, svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap


 

Använd tiden efter prao för att samtala om elevernas erfarenheter, följ upp och utvärdera genomförda uppgifter i smågrupper och helklass. Utgå från tidigare förberedande uppgifter samt elevernas inlägg under prao via ett digitalt verktyg.  

Genomförande:

Låt förslagsvis eleverna sammanställa en presentation om det företag där eleven genomfört sin prao, med hjälp av en sammanställning av texter och bilder från inlägg.

Eleverna kan också utvärdera sin prao med utgångspunkt i frågeställningar nedan:

 • Be eleven berätta vad hen känner att den lärt sig under sin prao.
 • Be eleven berätta vad som har varit extra bra/roligt/utvecklande.
 • Be eleven berätta vad som kanske inte har varit fullt så bra/roligt/utvecklande.
 • Be eleven berätta vad hen tycker att skolan ska tänka på inför nästa praoperiod

Koppling till ämnen:
Historia, samhällskunskap, teknik


 

I den här övningen ska eleverna fundera över de snabba förändringarna i världen och diskutera olika aspekter som rör framtidens arbetsmarknad. Denna övning passar att genomföra exempelsvis i samband med prao, studiebesök, jobbskuggning, besök av arbetslivet på skolan, en gymnasiemässa, en framtidsmässa/framtidsvecka.

Genomförande

Tanken är att börja övningen med att visa en kort film, därför krävs en dator, högtalare, en projektor samt internetuppkoppling.

Börja med att visa filmen ”Världen förändras” från Svenskt Näringsliv http://www.svensktnaringsliv.se/ regioner/stockholm/varlden-forandras_572590.html eller denna https://www.youtube.com/watch?v=m- NRSz3ruW4

Dela in eleverna i mindre grupper för att diskutera följande frågor:

 • Vilka yrken tror ni kommer behövas i framtiden?
 • Vilka kompetenser tror ni kommer behövas i framtiden?
 • Hur tror ni att världen kommer se ut om femtio år?
 • Finns det yrken idag som ni tror inte kommer att behövas i framtiden?
 • Hur kan Sverige göra för att hänga med i den snabbaförändringsprocessen?

Be slutligen grupperna sammanfatta vad kommit fram till och berätta detta för resten av klassen. Sammanfatta på tavlan och se vilka likheter och skillnader som finns mellan grupperna.

Fördjupning

Ett förslag på fördjupning är att titta på ”Så ser världen ut 2048” som är en inspelad föreläsning med Hans Rosling. Denna hitta ni bland annat på Youtube och är ca 42 minuter lång

Kopplas till följande ämnen:
samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, religionskunskap


 

Tanken med den här övningen är att du ska få öva på att skriva en argumenterande text om ett yrke, dess betydelse för samhället och varför man bör välja yrkes- utbildningen som leder till yrket.

Tid: ca en till två lektioner

Genomförande

Välj ett yrke kopplat till den yrkesutbildning du har gjort din prao på. Samla nu all den information du har fått med dig ifrån din praoperiod kring yrkesutbildningen och de yrket du väljer att argumentera för. Känner du att du behöver mer information kan du se på yrkesfilmer om yrket du valt. Sök på www.skillsworld.se eller på yrkesfilmer på Youtube.

Tips på frågor att fundera på:

 1. Varför är yrket viktigt?
 2. Hur gör yrket skillnad i det lilla och det stora?
 3. Hur skulle världen se ut om yrken inte fanns?
 4. Vilka utvecklingsmöjligheter finns för yrket? Kommer digitaliseringen förändra yrket?
 5. Varför ska man läsa yrkesprogrammet? (intressanta ämnen, leder till jobb, apl-praktik etc.)
 6. Vilka utvecklingsmöjligheter finns för dig som arbetar inom yrket?

I nästa steg ska du skriva en argumenterande text om yrket och yrkesprogrammet du valt.

Slutligen ska du presentera din argumentation för klassen

Koppling till ämnen:
Modersmål, Svenska samt svenska som andraspråk, samhällskunskap


 

I denna övning får eleverna undersöka olika utbildningsvägar och argumentera för varför detta är ett utbildningsalternativ för dem. Eleverna behöver i denna övning kunna ta ställning och diskutera ämnen inom undervisningstemat. Det kan röra sig om både muntliga och skriftliga diskussioner. Pecha Kucha är ett presentationsformat där 20 bilder visas i 20 sekunder styck (totaltid 6,40). För kortare presentationer går det att korta ner antalet bilder. 

Genomförande

Eleverna behöver ges tid till att förbereda sina presentationer samt att samla information om de program och utbildningar som finns. De behöver också en dator eller läsplatta och någon form av presentationsverktyg (förslagsvis Keynote, Prezi eller Power Point).

Om ni har arbetat med temat som helhet har eleverna nu förhoppningsvis en inblick i vilka gymnasieutbildningar och skolor som finns. Be dem nu välja ut ett program, en skola eller både och som de är intresserade av. Be dem sedan förbereda en Pecha Kucha där de beskriver utbildningen/skolan och sedan lyfter de upp några argument kring varför de tror att detta kan vara ett bra utbildningsalternativ för just dem.