Förbered eleverna i klassrum och samtal

Elever som vet varför de genomför prao och förstår vad både skola och praoplats förväntar sig av dem har bättre förutsättningar att få en god praoupplevelse. Här ger vi fem tips på hur ni kan tänka i elevernas förberedelse inför prao.

1. Informera om prao 

En strukturerad förberedelse i skolan, som en del av undervisningen såväl som genom individuella samtal, spelar en viktig roll inför elevernas prao. 

När ni informerar eleverna om deras prao behöver ni både ge praktiskt information om hur skolan organiserar prao, informera om arbetslivets förväntningar samt skapa en förståelse för den roll som prao spelar i elevernas utbildning och studie- och yrkesval.

Läs gärna våra tips om praktisk info till vårdnadshavare och elever

Elever sitter i klassrum

2. Förmedla en positiv bild av prao

Prao är sedan 2018 obligatoriskt i skolan. Detta är givetvis viktigt att informera eleverna om, men ännu viktigare är det att skapa en förståelse för varför de ska ha prao. På vissa skolor är det en person som har huvudansvaret att informera eleverna inför deras prao. På andra skolor delas ansvaret mellan flera personer.

Oavsett hur ansvaret kring prao ser ut på din skola har kollegiet ett gemensamt ansvar som budskapsbärare. Alla kan bidra till att eleverna upplever deras prao som en viktig och värdefull del av sin utbildning – genom samtal i klassrummet såväl som i korridoren.

Bra budskap till eleverna:

 • Prao är en möjlighet att få en förståelse för arbetslivets förutsättningar och krav.
 • Prao innebär att eleverna får testa på olika arbetsuppgifter inom olika yrken och branscher, som de kanske inte tidigare hade någon uppfattning om innan. Det är en nyttig erfarenhet som hjälper dem att genomföra väl underbyggda studie- och yrkesval i framtiden.
 • När de genomför prao skapas nya kontaktytor och vuxna förebilder. För vissa har praon till och med lett till första sommarjobbet.

3. Gör prao till en del av undervisningen

Undervisningen kopplad till prao ger lärare en möjlighet att bidra till att eleverna får underlag till att välja fortsatt utbildning, genom att koppla de egna kursmålen till arbetslivet.

Den ordinarie undervisningen erbjuder, inom samtliga av skolans ämnen, många olika sätt att förbereda eleverna. Undervisningen kan genomföras och anpassas utifrån perspektiven inför, under och efter prao.

Inför prao kan eleverna exempelvis arbeta med gemensamma frågeställningar inom ett antal av skolans ämnen. Dessa kan de även ta med sig till praoplatsen, för fördjupad kunskap. I många ämnen finns det tydliga kopplingar mellan arbetsliv och kursmål.

Tips! Frågeställningar med kopplingar till kursmål

 • Hur ser klädkoden ut på olika arbetsplatser och varför ser det ut på detta sätt?
  Undersök olika arbetsplatser.
 • Inom vilka yrken används skyddskläder eller annan utrustning?
  Vad är syftet att använda skyddskläder, finns det lagar som reglerar dessa inom olika branscher. Står arbetsgivaren för kostnader för dessa kläder. Är dessa avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Undersök dessa branscher.
 • Hur används textilier på arbetsplatsen och vilka krav finns det på dessa?
 • Vilka möbler finns på en arbetsplats och hur ser kravspecifikation och användningsområden ut för dessa?
 • Undersök de företag/branscher/yrken där det är krav på att behärska engelska eller andra moderna språk.
 • Varför finns dessa krav?
 • Hur ser möjligheterna ut på arbetsmarknaden för de med goda och utvecklade språkkunskaper?
 • Vilka yrken finns för dem som har dessa kunskaper?
 • Hur ser möjligheterna ut att arbeta utomlands en längre eller kortare tid?
 • Undersökvilka yrkesroller som kräver en matematisk kunskap och vilka utbildningsvägar som kräver matematik på en högre nivå.
  Undersök vad CSN är och villkoren för studielån.
 • Ta reda på vad det kostar med ett studentrum/lägenhet, mat och andra kostnader som en student kan ha.Genomför en budget utifrån inkomsten som består av studielån.
 • I grupper kan elever jämföra de ekonomiska konsekvenserna av olika val.
 • Kartlägg yrken inom olika företag/branscher/arbetsliv
 • På vilket sätt har dessa förändrats över tid? Varför har denna förändring skett?
 • Vilka förändringar kan komma att ske inom dessa yrken i framtiden?
 • Vilka yrken kan komma att försvinna och vilka nya yrken kan uppstå?
 • Undersök hur olika företags arbetsmiljöarbete ser ut.
 • Eleverna kan intervjua någon eller några som de känner om arbetsmiljö inom olika yrken, företag, branscher. Frågor att fördjupa sig inom är; krav på samarbetsförmåga och ergonomi.

4. Förmedla kunskap om arbetsliv, yrken och branscher

Förberedelser inför prao kan även innebära att skapa förförståelse om arbetslivets förutsättningar och krav. Här skulle ni kunna bjuda in en arbetslivsrepresentant till skolan, som berättar om sin väg genom utbildningslandskapet fram till ett yrke. Kanske kan representanten även berätta lite om vilka förväntningar som en praoplats kan tänkas ha på praoelever.

Eleverna kan också undersöka en bransch eller ett yrke eller ta reda på fakta om olika företag.

5. Dela ut uppgifter att arbeta med under prao

En uppgift att genomföra under prao kan ge praotiden ett starkare syfte, exempelvis genom att eleven får möjlighet att reflektera kring olika arbetsmoment och hur de knyter an till skolans ämnen och framtida utbildningsvägar.

Uppgifter som delas ut under prao kan ni med fördel planera i kollegiet, under skolans gemensamma planering kring prao. Då kan uppgifterna göras ämnesövergripande, dessutom vet ni att eleverna inte får för mycket att göra.

Tips på uppgifter

Kanske kan eleven intervjua en eller flera anställda: Vilka arbetsuppgifter har hen? Krävdes det utbildning för att få jobbet? Vilken typ av ämnen och kurser innehöll utbildningen?

En daglig reflektion över lärandet på praoplatsen kan också vara lärorikt för eleverna. De kan utvärdera dagen utifrån några i förväg bestämda frågeställningar. Reflektionerna kan med fördel genomföras på någon form av digital yta, såsom Google Classroom, Zoom, Trello. Ofta har skolan beslutat om vissa digitala resurser som ska användas.

Detta ger ansvarig lärare möjlighet att följa lärprocessen och ställa uppföljingsfrågor. Låt gärna eleverna läsa om varandras upplevelser, erfarenheter och dilemman. De kan också ge varandra värdefulla tips och feedback på hur situationer kan hanteras.