Handledarens roll

Alla praoelever ska ha en handledare under sin praoperiod. Handledaren fyller en viktig funktion, både för att eleven ska känna sig välkommen och känna till arbetsmiljöregler och rutiner på arbetsplatsen. En förberedd handledare som har tid och intresse för uppdraget är därför en viktig del i att elevens prao blir rolig, säker och lärorik.
elev och handledare pratar

Handledaren – ett stöd och en förebild

För många elever är prao det första mötet med en arbetsplats. Som handledare har du en viktig roll eftersom du har möjlighet att påverka hur eleverna trivs och upplever arbetsplatsen. Viktiga uppgifter är att få eleverna att känna sig välkomna och inkluderade, samt att informera om regler som har med arbetsmiljön att göra.

Du har dessutom chans att påverka inriktningen på elevernas framtida yrkesval eftersom du samtidigt är en professionell förebild och ambassadör för arbetsplatsen, ditt yrke och din bransch. Kanske är det en framtida kollega du har framför dig!

Många handledare får också upp ögonen på sitt eget arbete eller arbetsplatsen i stort när de tar emot elever. Kanske kommer du att se på ditt eget arbete med andra ögon och även få nya idéer på hur olika saker kan hanteras eller lösas.

Gör prao till en gemensam sak

Handledaren är den person på arbetsplatsen som praoeleven kommer ha mest kontakt med, men vanligen kommer även andra medarbetare att ha kontakt med eleven. Är ni flera på arbetsplatsen är det positivt att involvera fler personer så att det inte upplevs som betungande för en enda person, samt att eleverna då får chans att möta fler medarbetare.

Prata därför ihop er på arbetsplatsen kring varför ni tar emot praoelever och hur. Informera kollegor om att ni kommer att ta emot elever, när detta ska ske, och se tillsammans över vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga. Diskutera vad som förväntas av handledaren och vad som förväntas av övriga på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö och riskbedömning

Arbetsgivaren ska ha gjort en riskbedömning innan praoeleverna kommer till arbetsplatsen. Stäm av att riskbedömningen är gjord och dokumenterad innan eleverna kommer. Ytterst är det skolans huvudman som ansvarar för att den praoplats som eleven ska vara på inte innebär risker för eleven. Skolhuvudmannen behöver därför ta del av den riskbedömning som arbetsplatsen gör och utifrån den bedöma om eleven är lämplig att placera på den erbjudna praktikplatsen.

Det är också viktigt att du som handledare och arbetsgivaren har skapat rutiner för vem som gör vad, samt vad ni ska göra om något händer. Fundera på vad som är bra för eleven att veta, till skillnad från vad eleven faktiskt måste veta innan prao.

Läs mer om arbetsmiljö och riskbedömning här  

Förbered praktiska saker som schema, kläder eller utrustning

Förutom att medarbetare ska vara informerade är det bra om ni kan ha förberett eventuella arbetskläder eller annan utrustning innan eleverna kommer. Även små detaljer kan ha betydelse för att känna sig extra välkommen.

Till första praodagen kan det vara bra att ha förberett ett schema och en introduktion kring verksamheten, medarbetarna och olika yrkesroller. Finns det skyddsutrustning eller arbetskläder som eleven kommer behöva?

Stäm av med skolan

Det är positivt för alla inblandade när det finns en bra kontakt mellan skola, elever och arbetslivet. Du som handledare kan exempelvis kontakta skolan före praoperioden, för att få information om eleverna har några uppgifter med sig från skolan, om skolan kommer att besöka eleven, rutiner för eventuell frånvaro samt om det är något särskilt ni behöver tänka på.

Förmedlar er arbetsplats praoplatser via praktikplatsen.se får ni automatiskt kontaktuppgifterna till både eleverna och skolan.

Stäm av med eleverna

Att ha kontakt med eleverna före praon är bra för att stämma av förväntningar, både elevernas och dina. Det kan också vara bra att ha pratat igenom praktiska saker som arbetsuppgifter, arbetstider, adress, riktlinjer kring mobiltelefon, hur eleverna kan göra med lunch, hur det fungerar med klädsel och hur första dagen kommer att se ut. Eleverna ska också få kännedom om rutiner och regler som kan finnas på arbetsplatsen vad gäller arbetsmiljön.

Välkomna och introducera

Alla människor är olika och lär sig på olika sätt. Genom att ha ett öppet sinne och vara välkomnande har du kommit en bra bit på väg som handledare. Fundera på hur du tror att eleverna kommer att uppfatta er arbetsplats och på om det är något ni behöver förbereda eller förtydliga.

Att vara nyfiken på eleverna genom att ställa frågor och ta reda på intresseområden kan öka motivationen och göra praoperioden roligare.

Gå också igenom arbetstider, arbetsmiljö, regler kring sjukanmälan och rutiner som en del av introduktionen. Det åligger arbetsgivaren att säkerställa att eleverna har förstått vilka säkerhetsrutiner som gäller.

Finnas till hands och visa

Det är viktigt att handledaren finns till hands under praoperioden. Om en handledare inte har möjlighet att finnas till hands under hela perioden är det bra att utse någon annan som hjälper till. Gå gärna igenom moment med eleven där du visar först och sedan kanske eleverna kan testa en uppgift eller ett moment på egen hand (beroende på svårighetsgrad och elevernas mognad).

Försök att uppmuntra eleverna, ge stöd och beröm, då vågar de flesta ta mer ansvar och får chans att växa. Efteråt kan ni prata om hur det gick och om det är något som kan göras annorlunda till nästa gång.

Viktigt med paus och uppföljning

Praoperioden kan upplevas som intensiv, så glöm inte bort rasterna. Ta med eleverna på lunch – och fikaraster, det är viktigt att få vara en del av gemenskapen. Avsluta varje dag med några minuters uppföljning kring hur dagen har varit. Följ upp elevernas eventuella frågor och var lyhörd. Om ni tycker olika om något är det bäst att prata med varandra och reda ut saker på en gång.

Avstämning under prao

Att du som handledare gör avstämningar under praoperioden, kanske några minuter varje dag innan eleverna går hem skapar en bra rutin för att säkerställa trivsel, arbetsmiljö och för att lyfta saker som kan bli bättre.

Utvärdering

När praoperioden går mot sitt slut är det viktigt med återkoppling och utvärdering, både för er på arbetsplatsen och för eleverna.

Genom att boka in ett utvärderingsmöte kan ni fånga upp det som fungerat bra respektive mindre bra och hitta strategier för utveckling. Om det inte blev som ni tänkt kanske det blir annorlunda nästa gång. Alla personer är olika och lär sig på olika sätt.

Fler tips kring utvärdering hittar du här

Avslutningsfika

Om det är möjligt kan det vara trevligt att samla de personer som eleven träffat under sin praovecka för att gemensamt säga hej då. Erbjud gärna kontaktuppgifter eller liknande för eventuella framtida extra- och/eller sommarjobb.

Fyll i praointyg

Ett praointyg är en viktig första referens för eleverna, exempelvis när det är dags att skaffa sommarjobb, så ta er gärna tid att fylla i vad eleverna har fått genomföra för arbetsuppgifter samt vilka kompetenser som ni värdesätter hos eleverna.

Mot slutet av praoperioden får de arbetsplatser som är anslutna till praktikplatsen.se ett mail om att fylla i ett intyg med närvaro och omdöme. Eleven får intyget automatiskt via skolan.

Det finns många bra digitala handledarutbildningar för dig som önskar utveckla ditt handledarskap. Skolverkets handledarutbildning fokuserar på hur du som handledare förbereder dig och arbetsplatsen för att ta emot elever på ett bra sätt.

Klicka här för att komma till Skolverkets handledarutbildning