Checklistor för arbetslivet

Här presenteras förslag på checklistor som kan stötta arbetsplatser i arbetet med prao. De ger ett stöd i planeringen av aktiviteter inför, under och efter praoperiodens slut. Listorna är utformade för att passa olika typer av arbetsplatser och ger en snabb överblick kring viktiga delar att få med i praoplaneringen.

Checklistorna kan användas av den som är ansvarig för praon på arbetsplatsen, samt av den handledare som har den största kontakten med eleverna. De kan även utgöra ett diskussionsunderlag mellan kollegor för att bestämma vem som gör vad i olika situationer.

 • Se till att det finns tid för uppdraget – då blir det bättre och roligare!
 • Stäm av med arbetsgivaren att riskbedömningen är gjord
 • Stäm av med arbetsgivaren vem som gör vad
 • Se till att ha gemensamma rutiner på arbetsplatsen för oväntade händelser
 • Säkerställ att du har kontaktuppgifter till eleverna och skolan
 • Informera kollegor om att ni kommer ta emot elever
 • Förbered en introduktion för första dagen (regler kring arbetsmiljö ska ingå)
 • Gör ett utkast till schema för praoperioden
 • Hitta uppgifter till eleverna
 • Förbered eventuella arbetskläder, omklädningsrum, passerkort, inloggningsuppgifter, lokalbokning
 • Stäm av med eleverna (gärna per telefon) innan prao kring förväntningar, arbetsklädsel, lunchmöjligheter, kontaktuppgifter
 • Stäm gärna av med skolan innan prao (tex kring elevuppgifter eller om det är något ni behöver känna till)
 • Möt upp eleven vid ankomst
 • Berätta om verksamheten i lugn och ro
 • Stäm av förväntningar
 • Stäm av eventuella skoluppgifter
 • Visa vart det finns toalett, omklädningsrum, lunchrum
 • Visa eleven runt och presentera för kollegorna
 • Gör en introduktion till olika yrkesroller på arbetsplatsen
 • Gå igenom arbetsmiljö, regler, rutiner, brandutrymning, återsamlingsplats, frånvaroanmälan
 • Dela ut eventuellt passerkort
 • Dela ut arbetskläder som passar eleven
 • Ta lunchrast tillsammans med eleven, ta gärna med en kollega
 • Avsluta dagen med ett avstämningsmöte för att stämma av trivsel och hur första dagen varit
 • Möt upp eleven första dagen
 • Var tillgänglig resten av perioden eller delegera ansvar och meddela eleverna vem de kan ha kontakt med
 • Visa lokalerna och presentera för kollegorna
 • Berätta gärna om ditt eget yrkesval
 • Gå igenom regler, rutiner, arbetsmiljö och säkerhet samt frånvaroanmälan
 • Visa eleverna hur ni arbetar, berätta vad ni gör och varför och låt eleverna testa moment som passar
 • Om ni arbetar med temapraopaket – hjälp eleverna att komma igång
 • Ha kortare avstämning i slutet av dagen med eleverna
 • Arrangera en avslutningsfika sista dagen, bjud in kollegorna
 • Genomför ett avslutningsmöte med eleven för utvärdering där också lånat material kan återlämnas
 • Boka en ersättare för dig som handledare om du inte kan närvara sista dagen.
 • Boka in ett avslutningssamtal sista dagen där eleven kan ge feedback på hur praoperioden varit
 • Prata gärna med eleverna om vad de tycker att de har lärt sig
 • Ta tillfället att komplettera elevernas bild av yrket eller branschen genom ett avslutningssamtal
 • Boka tidigt in en avslutningsfika, bjud in kollegorna.
 • Boka in tid och lokal för eventuell presentation om eleverna arbetat med en uppgift som de ska presentera för er.
 • Om det finns intresse att hålla kontakten är det bra att informera om fortsatta möjligheter till tex sommarjobb
 • Be att eleven lämnar tillbaka lånad utrustning, klädsel, passerkort
 • Gör en intern utvärdering tillsammans med kollegorna kring vad som var bra eller kan göras bättre
 • Återkoppla till arbetsgivaren
 • Återkoppla till skolan
 • Praointyg – se till att ha fyllt i omdöme och närvaro medan ni har detta färskt i minnet.