Vanliga frågor om praon

Här hittar du de vanligaste frågorna vi fått från skolpersonal om prao.

Elever i grundskolan har prao för att prova på hur det är i arbetslivet. Under prao får de testa på olika arbetsuppgifter inom olika yrken och branscher, som de kanske inte tidigare hade någon uppfattning om innan. Det är en nyttig erfarenhet som hjälper dem att genomföra väl underbyggda studie- och yrkesval i framtiden.

Denna erfarenhet ihop med andra insatser inom ramen för skolans arbete med omvärlden ska hjälpa eleverna inför framtida val av utbildning och yrkesliv.

Elever i grundskolan får arbeta sju timmar per dag, vilken ger en total arbetstid om 35 timmar per vecka. De får endast arbeta mellan kl. 06.00 – 20.00 och ska ha minst 30 minuters rast och fikapaus.

Här kan du läsa mer om arbetsmiljö, försäkring och riskbedömning

Genom att kollegiet gemensamt diskuterar sitt arbete med prao, inom ramen för skolans undervisning. På detta sätt skapas goda förutsättningar för att prao ska bli en del av undervisningen.

Bland annat bör personalgruppen ta fram ett nuläge samt ett önskat läge i arbetet med prao, ta fram gemensamma mätbara mål samt besluta om vem som ansvarar för olika delar av praoarbetet.

Här kan du läsa er om skolans gemensamma planering kring prao

Prao är hela skolans ansvar, då både läroplanen för grundskola (Lgr11) och läroplanen för grundsärskolan uttrycker att alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för att förbereda eleverna inför framtida studie- och yrkesval, där prao är ett sätt att arbeta med detta område.

Här kan du läsa mer om ansvar och roller på skolan

För att eleverna skall få en god upplevelse av prao behöver de strukturerat förberedas i skolan. När eleverna är väl förberedda och har en förståelse av vad prao är och kan betyda för ett studie-och yrkesval, blir prao ofta en mycket positiv upplevelse. 

Här kan du läsa mer om förberedelsen av eleverna i klassrum och samtal

Det är viktigt att informera om när prao skall genomföras och vad syftet med denna är.

Det är också bra att informera om skolans arbete inför, under och efter prao kopplat till skolans ämnen, vad som gäller med försäkring, att det är obligatorisk närvaro under prao samt hur de skall gå tillväga om deras barn blir sjuka.

Här kan du läsa mer om information till vårdnadshavare och elever

Det är viktigt att eleverna är väl insatta i varför de skall genomföra prao och att det är ett obligatoriskt inslag i undervisningen. Skolan bör också informera eleverna om vilka uppgifter som ska genomföras under prao samt vilka ämnen dessa kommer att bedömas i.

Här kan du läsa mer om information till vårdnadshavare och elever

Om eleven inte trivs på arbetsplatsen ska hen i första hand prata med sin handledare om vad som inte känns bra. Om detta inte är möjligt, eller om eleven har gjort detta, ska eleven kontakta sin skola som sedan kan vara med och samtala med praoplatsen.

Att en elev inte trivs på sin prao kan bero på många olika saker. Skolan behöver därför, innan samtal med praoplatsen, börja med att ta reda på elevens upplevelse av praon beror på. Om samtalet och förslag på åtgärder inte tillmötesgås av praoplatsen kan eleven behöva byta praoplats.

När eleven har fått en praoplats är tanken att hen skall genomföra sin praoperiod på denna. Får de inte göra de uppgifter som är överenskommet, kan det vara bra om eleven tar ett samtal om detta med sin handledare.

Om detta inte fungerar kan skolan tillsammans med eleven prata med handledaren. Om eleven blir illa behandlad är det såklart bra om en ny praoplats kan ordnas för eleven.

Efter samtal med handledaren och det inte går att komma fram till en lösning behöver skolan meddela att eleven kommer att byta praoplats.

Skolan behöver ta kontakt med eleven för att utreda vad frånvaron beror på. Om eleven är sjuk behöver hen sjukanmälas. Informera elever om vilka rutiner som gäller vid sjukdom då prao skall genomföras.

Under praoperioden kan det uppstå frågor från både handledare och elev. Håll därför kontakt med båda parter genom mail, telefon, sms eller på andra digitala ytor. Inför prao kan ni i förhand bestämma när uppföljning skall ske genom ett besök på praoplatsen.

Läs mer om skolans roll under prao här

Att följa upp elevernas upplevelser, lärdomar och uppgifter efter prao är en viktig del av lärprocessen i arbetet med prao. Eleverna får då möjlighet att reflektera över vad de upplevt och lärt sig. Uppföljningen kan genomföras under lektionstid både enskilt och i grupp utifrån ett antal utvärderingsfrågor. De kan exempelvis redovisa för sina klasskompisar eller för elever i yngre årskurser.

Läs mer om uppföljning efter genomförd prao här

Prao kan hjälpa eleverna att förstå att kunskaper från skolan kan användas i framtiden då de skall jobba och klara sig själva. Upplevelsen skapar en förståelse kring att teori och praktik är nära sammankopplade.