Anskaffning av praoplatser

Hur anskaffning och tilldelning av praoplatser går till skiljer sig åt mellan olika skolor och olika kommuner. Här ger vi exempel på hur arbetet med anskaffning av praoplatser kan organiseras.

Huvudmannen ansvarar för att alla elever har en praoplats

Enligt skollagen (10 kapitlet 8a §) ansvarar huvudmannen för att prao anordnas för alla elever. Det innebär att det är skolans huvudman som ytterst ansvarar för att alla elever får en praoplats.

Kommunen är huvudman för kommunala skolor och för fristående skolor är skolans styrelse huvudman.

Anställda sitter vid bord och använder post it

Så kan anskaffningen organiseras

Hur processen kring anskaffningen av praoplatser ska se ut och organiseras är upp till varje huvudman att bestämma. Det är viktigt att på huvudmannanivå fatta beslut om hur anskaffning av praoplatser ska hanteras samt att se över organisationen kring prao.

Läs mer om ansvar och roller på skolan här.

Vanligt att huvudman utser praosamordnare

Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt är att huvudmannen utser en eller flera praoansvariga eller praosamordnare. I praosamordnarens uppdrag brukar det bland annat ingå att fungera som en länk mellan skola och arbetsliv och att anskaffa och tilldela arbetsplatser.

Centraliserad samordning och anskaffning

I större kommuner eller friskolekoncerner är det vanligt att praosamordningen sker centralt.

Då brukar det finnas en eller flera praosamordnare på central nivå, som ansvarar för anskaffning av praoplatsen för samtliga av skolhuvudmannens skolor. På respektive skola finns det då i sin tur ofta personer som har ansvaret för att hantera själva samordningen av prao på den enskilda skolenheten. 

Bra att samverka med andra enheter 

För den eller de som är ansvariga praosamordnare kan det vara bra att undersöka hur praktik inom andra skolformer anskaffas och samordnas inom kommunen eller skolkoncernen. Det kan ge inspel i hur den egna anskaffningen kan utvecklas, men även bidra till fler kontakter hos arbetsplatser som vill erbjuda praktik i olika former. 

Elever kan ordna platser själva

En huvudman kan även låta elever hitta sina egna praoplatser, genom att de själva kontaktar olika arbetsplatser.

Detta kan vara positivt för eleven som får testa på hur det kan gå till att söka ett jobb, men kan även innebära en utmaning för elever som har ett litet eller obefintligt nätverk. Det är därför viktigt att tänka på att huvudmannen alltid är ytterst ansvarig för att eleven får en praoplats, även om skolan tar hjälp av eleverna själva.

Tänk även på att det är huvudmannen som har ansvaret för att arbetsmiljön är lämplig på praoplatsen.

Anskaffning med hjälp av vårdnadshavare

För att hitta praoplatser kan en huvudman även ta hjälp av vårdnadshavare.

För att verka för en jämlik prao (där elevernas bakgrund, livssituation eller nätverk inte påverkar deras prao) kan det vara bra att uppmuntra vårdnadshavarna att erbjuda praoplats åt andra elever på skolan eller inom en klass, snarare än att eleverna per automatik genomför prao hos sin egen vårdnadshavare.

Precis som beskrivits ovan är det viktigt att komma ihåg att det är huvudmannen som är ytterst ansvarig för att eleven får en praoplats och att.

Tips! Digitala lösningar för tilldelning och samordning

Det finns många digitala samordningsverktyg som underlättar allt från att hantera elevernas praoperioder och fördela praoplatser till att kommunicera med praoplatserna och samla in praointyg.

Praktikplatsen.se, som är utvecklat av Göteborgsregionen (GR), är ett exempel på hur prao kan samordnas digitalt. Digitalt stöd kan även bidra till en likvärdig prao om alla elever ges möjlighet att söka samma platser där sedan en tilldelning sker via lottning om flera elever har sökt samma plats.