Skolans gemensamma planering kring prao

När hela kollegiet möts för att diskutera, planera och utveckla skolans prao får personalgruppen en gemensam bild – både av elevgruppens behov, av hur skolans praoprocess ser ut och vad praon ska uppnå. Bland annat kan (och bör!) personalen gemensamt arbeta fram mätbara mål, ett nuläge och ett önskeläge samt planera för vilka aktiviteter som ska genomföras, av vem och när.

De kollegiala samtalen skapar förutsättningar för att prao ska kunna bli en naturlig del av skolans undervisning. Kollegiet ges även goda möjligheter att utvärdera och analysera vilka aktiviteter som är lämpliga för en fortsatt utveckling av skolans praoarbete.

41987665-business-people-in-group-meeting-at-office-room

1. Vilka är era målsättningar med prao?

Prao kan bidra med många olika saker, exempelvis att eleverna får en bredare bild av arbetsmarknaden och av olika utbildningsvägar, ökad motivation och en högre måluppfyllelse. Att ta fram ett eller flera konkreta och mätbara mål för vad praon ska uppnå på just er skola ger er en gemensam riktning att arbeta mot.

Målsättningarna blir en ledstjärna och skapar förutsättningar för er att analysera vilka insatser och aktiviteter som behöver komma till för att uppnå målen. Vid läsårets slut följer ni sedan upp de uppsatta målen och fastställer vilka resultat som arbetet har bidragit till, samt vad som behöver genomföras för att utveckla arbetet.

Några tips när ni tar fram era målsättningar:

  • Det är alltid elevens behov som ska ligga till grund för skolans målsättningar i arbetet med prao. Det innebär att de mål som en skola sätter upp för praoarbetet kan skilja sig från en annan verksamhet i samma kommun.
  • Formulera mätbara målsättningar, det vill säga mål som går att följa upp.
  • Vilka mål har skolan satt upp för den övriga verksamheten? Era målsättningarna kring prao kan kanske utgå från dessa?
  • Genom att personalen arbetar målinriktat i processerna inför, under och efter är det möjligt för skolans personal att nå uppsatta mål.

Ett exempel på ett mätbart mål är följande:

En skola har elever med vårdnadshavare som är högutbildade. En följd av detta blir att majoriteten av eleverna söker studieförberedande program, trots att de är intresserade av och har kompetenser för att gå ett yrkesprogram. Det mätbara målet för denna skola skulle kunna vara att öka antalet elever som söker sig till ett yrkesförberedande program på gymnasiet med 15%.

2. Kartlägg skolans nuläge

Vilka aktiviteter sker i dagsläget på skolan innan, under och efter prao? Hur arbetar kollegiet med prao i skolans olika ämnen? En gemensam planering kring prao bör börja med att kollegiet tar fram ett nuläge, där ni gemensamt kartlägger och reflekterar kring hur skolans praoprocess ser ut idag.

Kartläggningen ger alla i personalgruppen en möjlighet att se helheten i er praoprocess. Kollegiet får en gemensam grund att stå på, där ni tillsammans kan reflektera över vad som redan idag görs bra och vad som kan utvecklas.

Skapa tid för kartläggningen, exempelvis på ett APT eller en studiedag. Exempel på frågor som kan vara utgångspunkt i kartläggningsarbetet är:

  • Vilka uppgifter och aktiviteter genomförs idag, med koppling till prao?
  • Inom vilka ämnen?
  • Sker det några studiebesök eller ämnesövergripande projekt?

3. Ta fram ett önskat läge

När ni har tagit fram ett nuläge är det dags att fundera kring en gemensam riktning – ert önskade läge. Här kan det vara bra att reflektera tillsammans i personalgruppen kring följande frågeställningar:

  • Bidrar befintliga insatser och aktiviteter till att uppnå de gemensamt uppsatta målen för arbetet med prao?
  • Om inte, vilka aktiviteter behöver komma till för att nå de uppsatta målen?

Efter en analys av skolans nuläge samt önskat läge är det sedan dags att planera för vilka aktiviteter som ska genomföras i undervisningen, vägledningssamtal och genom andra insatser året runt.

4. Visualisera er praoprocess i ett årshjul

Utifrån kunskapen om skolans målsättningar, nuläge och aktiviteter kan skolan ta fram ett årshjul för arbetet med prao. I detta listas de olika aktiviteterna, när aktiviteterna ska ske och vem som ansvarar för de olika delarna av praoarbetet. Även skolans övriga arbete med den vida studie- och yrkesvägledningen kan integreras i årshjulet.

Ladda ner exempel på ett årshjul (kommer inom kort)

5. Utvärdera er process efter genomförd prao

Om målen är uppnådda kan det vara bra att utvärdera vilka mål som kan tas med i fortsatt arbetet och om nya behöver läggas till. Det är viktigt att i analysen alltid utgå från den aktuella elevgruppens behov.

För att fastställa en plan för verksamhetens arbete med prao är det bra att reflektera över vad skolan vill att era elever ska få ut av praoperioden.

Länka till sidan som går igenom utvärdering