Arbetsmiljö, försäkring och riskbedömning

Vid prao har skolans huvudman och arbetsplatsen ett gemensamt ansvar för elevernas arbetsmiljö. Det finns särskilda föreskrifter för minderårigas arbetsmiljö, bland annat för arbetstider och vilka arbetsuppgifter som får utföras. Här reder vi ut vad som gäller och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan skola och arbetsplats.
Praoelev på bygge med skyddsutrustning

Ytterst är det skolans huvudman som ansvarar för att den praoplats som tilldelas en elev inte innebär risker för eleven som kommer genomföra sin prao där.

För att kunna välja lämpliga praoplatser behöver skolhuvudmannen genomföra en riskbedömning kring huruvida det är lämpligt att en specifik elev är på en specifik arbetsplats. En sådan riskbedömning innebär inte att en skolhuvudman behöver åka ut till en praoplats i varje enskilt fall, men att det finns ett tillräckligt underlag för att kunna säkerställa följande:

 • Information till praoplatsen om elevens kunskaps- och färdighetsnivå
 • Elevens arbetstider
 • Att eleven får lämpliga arbetsuppgifter på praoplatsen
 • Att handledare utses
 • Att eleven får en introduktion
 • Att sådan skyddsutrustning som behövs tillhandahålls utan kostnad för eleven
 • De särskilda regler som gäller för minderåriga elever
 • Hur praoplatsen och skolan ska kommunicera om tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat oförutsett inträffar

Arbetsplatser som tar emot en praoelev har huvuddelen av ansvaret för att skydda den minderåriga elev som genomför sin prao på arbetsplatsen.

Inför praon ska arbetsplatsen därför göra en riskbedömning kring om det finns risker med de arbetsuppgifter som eleven ska utföra, både fysiska och psykiska, samt vidta eventuella åtgärder och ta fram rutiner.

Elevens skola behöver ta del av riskbedömningen. Det är skolhuvudmannens ansvar att bedöma om berörd elev är lämplig och att säkerställa att eventuella åtgärder vidtas. Det kan dock vara lämpligt att skolhuvudmannen och praoplatsen vidtar åtgärderna tillsammans.

Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsplatsen göra en riskbedömning av den minderårigas arbetsuppgifter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet inför prao.

Undersökningen och riskbedömningen ska ta hänsyn till minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt. Vid riskbedömningen är det viktigt att tänka på att minderåriga har en begränsad livs- och yrkeserfarenhet.

Utifrån riskbedömningen behöver ett beslut tas kring huruvida en elev är lämplig för en viss praoplats och om vissa arbetsuppgifter behöver anpassas efter elevens förmåga.

Det finns ingen generell checklista för vilka punkter som ska gås igenom när arbetsplatsen genomför sin riskbedömning. Alla arbetsplatser ser olika ut och behöver göra individuella bedömningar. Vi har tagit fram ett förslag på en checklista att utgå från, som finns på den här sidan.

Det finns särskilda bestämmelser vad gäller arbetsuppgifter och arbetstider för minderåriga:

 • Eleven ska få stöd av en handledare under prao. Handledaren ska ha tid för uppdraget.
 • Eleven ska få introduktion och information om rutiner och arbetsuppgifter av handledaren. 
 • Eleven får arbeta högst 7 timmar per dag och inte mellan kl. 20.00 och 06.00. 
 • Eleven får utföra lätt och riskfritt arbete. 

Det finns också arbetsuppgifter som aldrig får utföras av någon under 18 år. Förbudet gäller bland annat:

 • Arbete med asbest
 • Dykeriarbete
 • Bevakningsarbete enligt lagen om bevakningsföretag
 • Transport av pengar och värde-handlingar till eller från penninginrättningar eller annat utrymme utanför arbetsstället.

Ta del av Arbetsmiljöverkets skrifter för ytterligare information kring vad som gäller minderårigas arbetsmiljö.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) (öppnas i ny sida)

Så får barn och ungdomar arbeta (öppnas i ny sida)  

Skolans huvudman (kommunen för kommunala skolor och skolans styrelse för fristående skolor) har ett tillsynsansvar under den tid som eleven befinner sig på skolan. Om en olycka inträffar under skoltid, som skolan på något sätt hade kunnat förhindra, kan de alltså behöva ta ett ansvar för detta.

I de allra flesta kommuner är eleverna försäkrade genom en olycksfallsförsäkring som gäller under schemalagda skoltimmar samt på väg till och från skolan. Flera kommuner har också tecknat en så kallad ansvarsförsäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldigheter. Vad som ingår i olycksfallsförsäkringen och i ansvarsförsäkringen varierar från bolag till bolag.

Det kan vara bra att skola och kommun informerar arbetsplatserna om vilka försäkringar de har och vad som ingår i dessa. För arbetsplatsernas del kan det vara bra att stämma av kring dessa detaljer med skolan om det är så att skolan inte delat med sig av denna informationen.

Här presenterar vi ett förslag på en checklista kan användas vid arbetsplatsens riskbedömning inför prao. Checklistan bör kompletteras med ytterligare punkter utifrån arbetsplatsens verksamhet.

Förslag checklista

 • Eleven får stöd av en handledare under praktiken. Handledaren har tid för uppdraget
 • Eleven får introduktion och information om rutiner, arbetsuppgifter och föreskrifter
 • Eleven arbetar max 7 timmar per dag (inte mellan 20-06)
 • Eleven får minst 30 minuter lunch samt fikapaus
 • Eleven tillhandahålls lämpliga kläder/skyddsutrustning i de fall behov finns
 • Eleven utför bara lätta och icke riskfyllda arbetsuppgifter som är lämpliga
 • Eleven utför inte:
  • Arbete på hög höjd, arbete med rasrisk, dykeriarbete eller bevakningsarbete
  • Arbete med själv hantera pengar och värdeföremål
  • Arbete med farliga djur
  • Arbete med motorredskap eller maskinellt drivna tekniska verktyg
  • Arbete med farliga ämnen, arbete med asbest med risk för smitta
  • Arbete som är fysiskt eller psykiskt påfrestande
  • Arbete som innebär alltför stort ansvar
  • Riskfyllda eller farliga uppgifter
  • För tunga lyft eller liknande
 • Arbetsplatsen är medveten om, har tagit del av och följer arbetsmiljöverkets föreskrifter