Ansvar och roller på skolan

Enligt läroplanarena ska personal på grund- och grundsärskolan på olika sätt bidra med kunskap och erfarenheter som underlag för elevens val av fortsatt utbildning. Prao fungerar som ett viktigt verktyg i det arbetet, men vad innebär det egentligen i praktiken? Här ger vi en inblick om vad som uttrycks om ansvar och roller i skolans styrdokument.

Både läroplanen för grundskola (Lgr11) och läroplanen för grundsärskolan uttrycker att alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för att förbereda eleverna inför framtida studie- och yrkesval. Detta berörs i flera olika kapitel.

I båda läroplanernas första kapitel om skolans värdegrund och uppdrag står att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.

I båda läroplanernas andra kapitel (2.6 Skolan och omvärlden) står bland annat att skolans personal ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv och andra verksamheter utanför skolan som kan berika elevernas lärmiljö. Dessutom ska all personal i skolan bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.

I detta arbete har lärare och rektor ett särskilt ansvar, att på ett oberoende sätt vidga elevernas perspektiv och synliggöra yrken, branscher och framtida möjligheter.

Skolans huvudman har både ansvar för att bestämma hur verksamheten kring prao ska organiseras och för anskaffningen av praoplatser.

Huvudmannen ansvarar också för att den praoplats som tilldelas eleven inte innebär att hen utsätts för risker. För att kunna säkra detta behöver skolhuvudmannen genomföra en riskbedömning.

Klicka här för att läsa mer om riskbedömning

Huvudmannens ansvar regleras bland annat av 10 kap. 8 a § skollagen, 10 kapitlet 6-7 § och 11 kapitlet 8 § skolförordningen.

Det är upp till skolans rektor att skapa förutsättningar för organisationen kring prao, och att se till att det finns rutiner för arbetet inför, under och efter prao.

I läroplanerna för grund- och grundsärskola anges bland annat i kapitel 2.8 att rektorn har ett särskilt ansvar att:

  • samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning,
  • den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning,

Lärare har ett ansvar att bidra med kunskap inför elevernas kommande studie- och yrkesval. I kapitel 2.6 för grund- och grundsärskolans läroplaner står att läraren ska:

  • bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och
  • medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

Ett sätt att bidra med denna kunskap är genom att integrera prao i den egna undervisningen. Här handlar det om allt från att förbereda eleverna inför sin prao till att följa upp elevernas erfarenheter.

Här tipsar vi om olika övningar att genomföra i klassrummet

I läroplanen för grund- och grundsärskola finns även en riktlinje om att alla som arbetar i skolan ska samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen (kap 2.2).

Studie- och yrkesvägledaren arbetar med vägledning i snäv bemärkelse, detta innebär bland annat vägledningssamtal, såväl individuellt som i grupp. Här utgår vägledaren från elevens behov och förutsättningar och ger stöd till eleven att gå vidare i sin valprocess samt att genomföra sina beslut.

I läroplanen står att studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska:

  • informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och
  • vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Kopplat till praon fungerar studie- och yrkesvägledaren som ett stöd till undervisande lärare, gällande hur praon kan integreras i undervisningen. Professionen har även ett viktgit uppdrag att i vägledningssamtalen fånga upp elevernas kunskaper, erfarenheter och frågor från praon.

Arbetsplatser som tar emot en praoelev har huvuddelen av ansvaret för att skydda den minderåriga elev som genomför sin prao på arbetsplatsen. Detta regleras bland annat i arbetsmiljölagen.

Inför praon ska arbetsplatsen därför göra en riskbedömning kring om det finns risker med de arbetsuppgifter som eleven ska utföra, både fysiska och psykiska, samt vidta eventuella åtgärder och ta fram rutiner.

Det är däremot skolhuvudmannens ansvar att säkerställa att dessa åtgärder vidtas och bedöma om berörd elev är lämplig på praoplatsen. Det kan vara lämpligt att skolhuvudmannen och praoplatsen vidtar dessa åtgärder tillsammans.

Läs mer om riskbedömning här