Tips på elevuppgifter utifrån yrkesområde

Här hittar du tips på olika arbetsuppgifter inom ekonomi, försäljning, HR, inköp och e-handel, IT, marknad och kommunikation, miljö och hälsoskydd, projekt och samhällsplanering.

Enklare bokföring samt registrering av verifikationer

Låt eleverna kika på verksamt.se/starta/forbered-din-start/bokforing.

Eleverna kan medverka när arbetsplatsen tar emot och organiserar verifikationer så som kvitton, fakturor och andra underlag. Låt dem medverka vid registrering av dessa verifikationer.

Hantera leverantörsfakturor

Eleverna kan undersöka vad leverantörsfakturor ska innehålla och säkerställa att verksamhetens leverantörsfakturor innehåller den information som behövs. Stämmer belopp och förfallodatum, stämmer avsändaren?

Skapa faktura

Låt eleverna ta reda på vad som ska finnas med på en faktura och varför (www.verksamt.se).
Låt dem sedan medverka i att skapa kundfakturor samt följa upp fakturor som inte blivit betalda.

Budget

Låt eleverna fundera på vad en budget är och vad den ska innehålla. Låt dem sedan skissa på vilka poster som er verksamhet har i sin budget, därefter kan de sedan jämföra sin egen budget med de poster som finns i er verksamhet. Diskutera och resonera med dem om detta. Vilka är era största intäkter respektive de största kostnaderna

Projektekonomi

Eleverna kan medverka vid projektledning och projektuppföljning kring ekonomi och andra parametrar som har med projektet att göra. Låt eleverna medverka på möten och be dem att föra anteckningar för att sedan skriva rent och lämna in protokoll eller minnesanteckningar.

Upphandling

Kring upphandling kan eleverna hjälpa till genom att bistå i researcharbete, kontrollera gentemot gällande regelverk samt bistå i omvärldsanalys till anbud. Undersöka leverantörer och priser. Hjälpa till vid avtalsskrivning.

Administration

Visa eleverna hur de kan mata in ordrar i arbetsplatsens system och låt dem testa själva. De kan även inventera produkter och stämma av gentemot artikellistor, uppdatera adressuppgifter samt testa webbformulär.

Analyser

Eleverna kan bistå i arbetet med kundanalyser eller genomföra egna analyser som de har fått utforma underlaget till. Eleverna kan göra omvärldsbevakningar kring kunder och konkurrenter samt ge förslag på nya kunder.

Avtal

Involvera eleverna i avtalsskrivning och hantering av prismodeller.

Förbereda visningar och mässor

Eleverna kan t.ex. plocka fram visningsexemplar och hjälpa till att fronta miljöer för visning (fysiska eller digitala). De kan hjälpa till med att planera och förbereda mässor, material, tävlingar.

Kommunikation

Be eleverna att formulera utkast på mailsvar till kunder kring produkter och tjänster.
Kanske kan de arbeta fram en kort film om ert erbjudande som fångar egenskaper, fördelar och nyttan för kunden.

Möten

Låt eleverna medverka på möten och be dem att föra anteckningar för att sedan skriva rent och lämna in protokoll eller minnesanteckningar.

Löner

Eleverna kan hjälpa till med administration kring löner så som att kontrollera tidrapporter och bistå vid enklare bokföring av lön. De kan hjälpa till med att ta fram listor och rapporter sam bistå vid arbete med utläggsredovisning.

Arkivering

Eleverna kan hjälpa till med hantering och arkivering av handlingar och dokument. Diskutera med eleven vad som måste sparas, vilka regler som gäller, varför och hur.

Uppdateringar av policys och manualer

Låt eleverna ta del av olika policys. De kan hjälpa till med att förbereda uppdateringar av dessa samt uppdateringar av manualer.

Film

Eleverna kan få i uppdrag att skapa korta filmer som de själva skriver manus till samt producerar och redigerar. Förslag kan vara att skapa en film med syfte att ge tips till medarbetare för en bättre fysisk arbetsmiljö. Ett annat tips är att skapa en välkomnande guide som vänder sig till nya medarbetare. Ytterligare ett tips kan vara att skapa enklare instruktionsfilmer eller manualer som vänder sig till medarbetare på arbetsplatsen.

Kommunikation

Eleverna kan bistå med textförslag till interna nyheter med uppdateringar eller information kring HR området.

Intervjua nya medarbetare

Kanske har ni på arbetsplatsen ett intranät där nya medarbetare brukar presenteras? Låt eleverna sätta ihop intervjufrågor som syftar till att presentera den nya medarbetaren på intranätet. Eleverna kan även testa att genomföra intervjun.

Analysera

Involvera eleverna i att analysera behov kopplade till inköpsprocessen. Eleverna kan även bistå i arbetet med marknadsanalyser, förfrågningsunderlag samt avtalshantering.

Orderhantering

Elever som gör prao inom e-handel kan hjälpa till med att hantera ordrar och packa varor enligt orderlista.  De kan även medverka vid leveranser av gods för att kontrollera gentemot fraktsedel, kontrollera emballage, räkna artiklar samt organisera dessa för lagerhållning eller frakt till kund. Involvera dem vid arbete med returer och registrering.

Kommunikation, marknadsmaterial

Eleverna kan bistå i produktion av innehåll till sociala medier och annonser, uppdatera artikelinformation samt uppdatera bilder. De kan ge förslag på förbättringar kring kommunikationsinsatser kopplade till inköpsarbetet.

Uppföljning och utvärdering

Engagera eleverna i uppföljningsarbetet samt i arbetet med utvärdering av processer och leverantörer.

Märkningar

Stämma av eventuella krav på märkningar vid inköp (t.ex. ekologisk, närproducerad, fairtrade märkt).

Ut i fält

Eleverna kan följa med fälttekniker ut och se hur det går till när de löser problem. De kan få lära sig hur man aktiverar ett nätverksuttag.

Support

Eleverna kan sitta med och lyssna vid supportsamtal. De kan få prova på att jobba med uppsökande support prova att jobba med ett ärende.

Programmering

Eleverna kan få vara med och utföra enklare programmering.

Copywriting

Låt eleverna pröva att skriva texter med olika syften (skapa engagemang, sälja, skapa tillit osv)

Sociala medier

  • Låt eleverna ta del av policys och strategier för sociala medier.
  • Eleverna kan förbereda inlägg, så som t.ex. svar på frågor via instagram.
  • Eleverna kan hjälpa till med att välja bilder och även fotografera, samt redigera bilder som ska passa in i befintliga flöden.
  • Göra genomlysning av hashtags.

Nyhetsbrev

Eleverna kan förbereda texter till nyhetsbrev, interna och externa

Möten

Låt eleverna medverka på möten och be dem att föra anteckningar för att sedan skriva rent och lämna in protokoll eller minnesanteckningar.

Omvärldsbevakning

Låt eleverna omvärldsbevaka t.ex. konkurrenter, kunder samt göra trendspaningar.
Eleverna kan hjälpa till med att bygga upp en undersökning, skapa intervjufrågor samt även pröva på att genomföra för att sedan sammanställa och presentera

Marknadsmaterial

Eleverna kan hjälpa till att ta fram material så som digitala flyers, produktblad etc.

Film

Eleverna kan få i uppdrag att skapa korta filmer som de själva skriver manus till samt producerar och redigerar. Förslag kan vara instruktionsfilmer, film som uppmanar till engagemang, som säljer in en produkt eller tjänst.

Mässor och events

Planera och delta på mässor och events. Bistå i att förbereda material, kanske formulera en tävling, hjälpa till med informations- och marknadsmaterial, planera hur besökare ska lockas till samtal. De kan även planera inlägg i sociala medier kopplat till mässan eller eventet.

Hälsoskyddsärenden

Eleverna kan följa en inspektörs arbete vid t.ex. undersökning av bostadsmiljöer. Uppgifter kopplat till detta kan vara att hjälpa till med att logga aktiviteter/händelser så som att exempelvis undersöka eventuella bullernivåer från väg, flyg eller störande ljud.

Avloppsinspektioner

Elever kan medverka vid förberedelse och eventuell inspektion av avlopp vid fastigheter för att se om avloppet är godkänt.

Anläggning för schaktmassor

Medverka vid studiebesök på anläggning för schaktmassor – låt eleverna undersöka vad som gäller för återanvändning, vad ordet kvittblivning av massor betyder, vilka regler gäller, vem ansvarar för vad. Låt eleverna sedan redovisa vad de lärt sig.

Livsmedelsinspektion

Elever kan medverka vid inspektion på tex restaurang eller storhushåll för att följa inspektörens arbete. Saker som kan undersökas är kylning av varor, att det är rätt märkning samt undersöka utgångsdatum samt bidra till att ta prov på livsmedel.

Nedskräpningsärenden

Eleverna kan ta foton och dokumentera platser som inrapporterats som nedskräpade.
Eleverna följer checklistan för nedskräpningsärenden och bockar av för att sedan överlämna rapporten till kommunen.

Handlingar och arkivering

Bistå i arbetet med posthantering samt att administrera, sortera samt arkivera handlingar.

Tillsyn av återvinningsstation

Medverka vid tillsyn av återvinningsstation och följa en inspektör samt stämma av mot checklista.
Dokumentera, rapportera och arkivera.

Möten och workshops

Låt eleverna medverka på möten och be dem att föra anteckningar för att sedan skriva rent och lämna in protokoll eller minnesanteckningar. Eleverna kan få bidra till att formulera mötesinbjudningar. Eleverna kan förbereda workshops avseende material, renskriva gruppindelningar, förbereda namnskyltar, dokumentera och fotografera.

Omvärldsbevakning

Elever kan bistå kring insamling av information samt bidra till att sammanställa detta. De kan delta i diskussioner kring mål och sammanställa krav för projektet. De kan få uppgifter kring omvärldsbevakning samt pröva att ringa in möjliga intressenter och definiera varför dessa är intressanta. De kan även bidra till kartläggningar och insamling av statistik.

Projektplanering

Elever kan hjälpa till att skapa en översiktlig plan och en detaljerad plan. De kan bidra till arbetet med riskanalyser. De kan bidra med hur planen ska visualiseras.

Kommunikation

Eleverna kan bistå med textförslag till rapporter, för webb, sociala medier eller annan extern kommunikation. De kan bistå med att ta foton, dokumentera, illustrera, eller pröva att ta fram informationsmaterial.

Aktiviteter

Eleverna kan medverka vid planering, genomförande och rapportering av projektaktiviteter. Fundera på vilken fas projektet är i. Vilka uppgifter finns för eleverna att hjälpa till med och testa?

Film

Eleverna kan få i uppdrag att skapa korta filmer som har med projektet att göra och som de själva skriver manus till samt producerar och redigerar.

Projektekonomi

Låt eleverna medverka till administration och uppföljning kopplat till projektekonomin.

Handlingar och arkivering

Bistå i arbetet med posthantering samt att administrera, sortera samt arkivera handlingar.

Detaljplanering

Eleverna kan få göra uppgifter kopplat till detaljplan för ett visst objekt, tex en skola. Här kan de fundera på vart skolan skulle kunna ligga, hur många våningar bör det vara, hur kan lekplatsen vara utformad mm. De får besöka andra objekt samt ta reda på vad som gäller för olika byggnader. De presenterar tankar för planarkitekten i kommunen.

Översiktsplan

I samband med arbetet med översiktsplan kan elever delta i workshops och föreläsningar. Elever kan tex delta i planering av workshops

Samhällsplanering är ett brett yrke som omfattar utveckling av bebyggelse, service, kommunikation, infrastruktur och miljö. Samhällsplanering inbegriper stadsplanering och hur samhällsintressen skall utvecklas.

En samhällsplanerare ansvarar för att man har en hållbar inställning gentemot framtida förändringar i till exempel infrastrukturen. Det är en rad olika saker man måste ta hänsyn till för en hållbar utveckling.

Slutbesiktning

Eleverna kan medverka vid slutbesiktning av byggnader för att undersöka så att uppförandet har utförts i enlighet med det ursprungliga bygglovet. Eleven kan tex följa med i förberedelserna och sedan på plats föra anteckningar, följa checklistan för slutbesiktningen samt skriva rent anteckningar.

Kommunikationer

Involvera eleverna i arbetet som kollektivtrafikplanerare – planera och utveckla tidtabeller, linjedragningar, anropsstyrd trafik, busstrafik och samordna den med skolskjutstrafik.

Granska hemsidan

Låt eleverna titta på kommunens hemsida under Bygga, bo och miljö samt Trafik, vägar och resor. Låt dem få svara på: Är informationen lätt att förstå? Är informationen presenterad på ett trevligt sätt? Är det något de skulle vilja ändra på? Är det något de skulle vilja veta mer om?

Vattenverket

Göra studiebesök på Vattenverket och följa med och se hur det går till i vattenreningsprocessen.

Avloppsreningsverket

Göra studiebesök på avloppsreningsverket och följa med och se hur det går till i reningsprocessen.

Driftstekniker

Följa med driftstekniker ut och titta på arbetet. Vara med och byta vattenmätare. Följa med och titta i schaktgravarna.

Handlingar och arkivering

Bistå i arbetet med posthantering samt att administrera, sortera samt arkivera handlingar.

Granska hemsidan

Låt eleverna titta på kommunens hemsida under Vatten och avlopp. Låt dem få svara på: Är informationen lätt att förstå? Är informationen presenterad på ett trevligt sätt? Är det något de skulle vilja ändra på? Är det något de skulle vilja veta mer om?