9 tips: Att förbereda arbetsplatsen inför prao

Tiden som praoeleven spenderar på er arbetsplats blir bättre för både er och eleven om ni är förberedda inför praoveckan. Här ger vi 9 tips på förberedelser att göra inför praon – allt från att snacka er samman i arbetsgruppen till hur ni kan tänka kring arbetsuppgifter.
Medarbetare sitter vid bord

1. Definiera vad ert mål med prao är

När ni bestämt er för att ni ska ta emot praoelever är det en bra idé att tänka till kring vad arbetsplatsens målsättning är med att ta emot praoelever. Det gör det enklare för alla medarbetare på arbetsplatsen att förstår syftet och betydelsen av ert engagemang i prao.

Kanske behöver ni konkret arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen genom att marknadsföra er bransch? Kanske är ni nyfikna på personerna som snart kommer ut på arbetsmarknaden? Kanske vill ni bidra med goda förebilder för unga?

Genom att ta mot elever på prao får många arbetsplatser upp ögonen för sina egna processer, rutiner och arbetssätt. Kanske vill ni genom praoeleven se på arbetsplatsen med nya ögon för att få nya idéer på hur olika saker kan hanteras eller lösas?

2. När, var och hur?

Efter att ni har definierat era mål med prao är det dags att bestämma när ni ska ta emot praoelever, hur många elever ska ni ta emot och hur länge.

Tid: Hur lång en praoperiod är varierar mellan kommuner och skolor. Vanligast är att en praoperiod sträcker sig över en eller två veckor. Fundera tillsammans på arbetsplatsen vad som passar bäst för er, och när under arbetsåret det passar bäst att ta emot elever.

Antal elever: I vissa fall passar det bäst att ta emot en elev åt gången, i andra fall underlättar det om de är flera elever. Ifall ni har förberett ett uppdrag som eleverna ska utföra är det en fördel att ta emot 2–3 elever, eftersom de då får hjälp av varandra.

Ett alternativ är att göra en större satsning och ta emot 4–10 elever. Ni kan då fördela ut dem på olika avdelningar varvat med avdelningsövergripande aktiviteter med alla elever.

3. Skapa engagemang och delaktighet internt

Innan ni tar emot praoeleverna är det bra att prata ihop er i personalgruppen – både kring de  mål ni har bestämt och kring vad som förväntas av enskilda medarbetare.

Att involvera medarbetarna skapar oftast goda förutsättningar för en lyckad prao för både er och eleverna. Säkerställ att alla medarbetare vet om att ni kommer ta emot elever, när detta ska ske, och se tillsammans över vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga. 

4. Ni behöver inte uppfinna hjulet när ni planerar inför prao

När ni ska påbörja planeringen inför prao är en bra utgångspunkt att utgå från rutiner och material som redan finnas på plats på arbetsplatsen.

Exempelvis kan era befintliga rutiner kring arbetsmiljö även användas som utgångspunkt för riskbedömning inför mottagandet av praoelever. Förmodligen har ni även rutiner för nyanställda som i stor utsträckning även kan användas ä även vid mottagandet av elever.

5. Utse en handledare med tid för uppdraget

Alla elever ska ha en handledare under sin praoperiod. Prao kan ibland vara elevers första kontakt med arbetslivet och handledaren är kanske den första vuxna personen utanför skolvärlden och den egna familjen som eleven möter. Vem som utses till handledare är därför extra viktigt – handledaren bör vara engagerad i uppdraget och motiverad att möta eleven.

Den som utses som handledare ska även ha tid att förbereda sig och ta hand om eleven under prao.  Det är viktigt att eleverna alltid har en handledare att vända sig till – däremot så kan ni givetvis dela upp dagarna och låta eleven ta del av flera olika medarbetares arbetsuppgifter.

Genom att involvera flera personer blir handledningen inte så betungande för handledaren. Kom i dialog med handledaren överens om vem som ansvarar för vad kopplat till praon. Om handledaren inte kan vara tillgänglig ska det finnas en utsedd ersättare som eleverna känner till.

6. Bestäm arbetsuppgifter för eleverna

För vissa verksamheter är det lättare än andra att hitta arbetsuppgifter. För en restaurang kanske det kan vara lättare att hitta konkreta uppgifter jämfört med någon som arbetar på ett kontor. Därför har vi tagit fram

För att ansvaret inte ska hamna hos en enda person i verksamheten kan det vara bra att låta eleverna följa med olika personer på arbetsplatsen. Det går också bra att varva praoveckans praktiska moment med att eleverna får göra studiebesök i en annan del av verksamheten eller arbeta med ett uppdrag, så länge som eleverna får stöd i arbetet. 

7. Skapa introduktion och schema

Till första praodagen kan det vara bra att ha förberett ett schema och en introduktion kring verksamheten, medarbetarna och olika yrkesroller på arbetsplatsen. Förmodligen har ni redan en introduktion samt rutiner för nyanställda som kan användas i stor utsträckning även vid mottagandet av elever.

Vid introduktionen är det bra att gå igenom arbetstider, arbetsmiljö, regler kring sjukanmälan och verksamhetens rutiner. Det åligger arbetsgivaren att säkerställa att eleverna har förstått vilka säkerhetsregler och rutiner som gäller samt att eleverna följer dessa.

Låt gärna medarbetarna ta del av introduktion och schema, detta brukar skapa engagemang och trygghet inför praoperioden. 

8. Arbetsmiljö och riskbedömning

Arbetsuppgifterna ska självklart uppfylla arbetsmiljöverkets krav på att de ska vara lämpliga för elevernas ålder och mognad och får exempelvis inte vara för psykiskt eller fysiskt betungande eller innebära för stort ansvar.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är god och att det finns rutiner för agerande vid exempelvis olyckor.  För att säkerställa detta ska arbetsgivaren göra en riskbedömning samt dokumenterat den innan praoeleverna kommer till arbetsplatsen.

Läs mer om arbetsmiljö och riskbedömning här

9. Samspela med skola och elever

Det är positivt för alla inblandade när det finns en bra kontakt mellan skola, elever och arbetslivet – före, under och efter praoperioden. Det kan vara bra att handledaren har varit i kontakt med eleven på förhand för att säkerställa att eleven fått den information som behövs och om ni behöver förbereda något särskilt.

Inför första dagen är det också bra att ha förberett eventuell utrustning som eleven behöver under sin praoperiod. Om detta finns på plats får eleven en bra start på sin prao och arbetsplatsen verkar välkomnande.

Förmedlar er arbetsplats praoplatser via praktikplatsen.se kan ni via er platsannons beskriva verksamheten, arbetsuppgifterna, klädsel, lunch samt annan viktig information.

Tips: Utgå från våra checklistor!

Vill ni säkerställa att alla detaljer är på plats inför mottagandet av en praoelev? Genom att elevens handledare tar del av vår checklista för handledare kan hen stämma av att ni har förberett er på ett bra sätt.

Här hittar du checklistorna