Prao – en del av kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjning handlar om att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens med tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning. Den generation som idag går i högstadiet är viktiga för framtidens kompetensförsörjning.
De ska inom kort göra sitt gymnasieval, ett val där funderingar kring jobbmöjligheter och möjlighet till studier efter examen spelar in i beslutet.
Nyanställd skakar hand med arbetsgivare

Ett gemensamt ansvar

Här har både skolan och arbetslivet ett ansvar i att arbeta för att framtidsrusta eleverna med viktiga kompetenser – både med underlag för att eleverna ska kunna genomföra ett välgrundat studie- och yrkesval och inför det kommande arbetslivet.

Genom praon kan eleverna bredda sin kunskap om olika branscher och yrken, vilka kompetenser och kunskaper som är viktiga och samtidigt få insikter i hur arbetslivet fungerar. När eleverna kan grunda sitt studie- och yrkesval på kunskaper om arbetsmarknaden ökar sannolikheten för en välmatchad arbetsmarknad. Därför är en kvalitativ praoprocess en viktig del av den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Arbetslivet spelar en viktig roll i den långsiktiga kompetensförsörjningen

Vi vet att stereotyper kring studie- och yrkesval är något som befästs i tidig ålder. Det innebär att det finns en risk att våra unga kommer välja bort yrken och branscher som skulle passa dem som individer. Det innebär även att yrken och branscher som är i behov av arbetskraft kanske väljs bort, vilket i sin tur kan bidra till en matchningsproblematik på arbetsmarknaden.

Det är inte helt ovanligt att arbetslivet fokuserar på aktiviteter och insatser riktade mot gymnasiet och högre studier. Som arbetsplats är det dock bra att se kompetensförsörjningen ur ett långsiktigt perspektiv och lägga upp en plan för hur ni på olika sätt kan samverka med skolan från förskolan upp till högre studier. Naturligtvis är insatser mot äldre elever viktiga inslag i kompetensförsörjningsarbetet, men att bredda bilden av arbetsmarknaden innan våra unga gör ett aktivt studie- och yrkesval är också viktigt.

Här kan praon fungera som ett av verktygen i arbetsplatsens långsiktiga komptensförsörjningsplan. Praon kan sedan kompletteras med en eller flera av de aktiviteter som exemplifieras här samt såklart även med andra insatser och praktikformer anpassade för gymnasiet och högre utbildning.

Skolans roll i arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen

Skolan har, enligt läroplanen för grundskolan, i uppdrag att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Läroplanen för grundskolan säger också att eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Skolan har på så vis en viktig roll i arbetet med att förbereda eleverna inför det kommande arbetslivet. Här behöver skolan undersöka den egna elevgruppens behov – vad behöver eleverna ha med sig för att kunna klara sig och fungera i arbetslivet?

Genom att ha tydliga mål för ert studie- och yrkesvägledningsarbete, är det lättare att sätta in relevanta aktiviteter. Praon, som är en del av elevernas studie- och yrkesvägledning, är ett betydelsefullt verktyg i det här arbetet.

Skolans egen kompetensförsörjning

Utöver att framtidsrusta eleverna kan kompetensförsörjningen i skolan också ses ur ett annat perspektiv. Skolan är en av de arbetsplatser som idag är i stort behov av personal. Här kan det även vara bra att på skolnivå fundera över hur ni kan synliggöra yrken inom er verksamhet.

På huvudmannanivå handlar det istället om att göra en plan för den egna kompetensförsörjningen. Hur kan skolan synliggöras som en attraktiv arbetsgivare?

Framtidskompetenser

Vilka kunskaper och kompetenser som kommer att behövas för att kunna delta aktivt i samhället och få ett jobb i framtiden kan vara svårt att definiera. 2006 la EU fram en rekommendation för medlemsstaterna att arbeta med nyckelkompetenserna som en del av strategierna för livslångt lärande. De åtta nyckelkompetenser som har identifierats är:

  • Kommunikation på modersmålet
  • Kommunikation på främmande språk
  • Matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Lära att lära
  • Initiativförmåga och företagaranda
  • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

Nyckelkompetenserna riktar sig främst till beslutsfattare, utbildningsanordnare, arbetsgivare och de som ska tillägna sig dessa kompetenser. Undervisningen om och inlärningen av nyckelkompetenserna ska ses som en strategi i det livslånga lärandet.

Undervisningen tillsammans med prao kan på ett bra sätt bidra med att utveckla dessa kompetenser samt att synliggöra vikten av kunskap inom dessa områden i syfte att framtidsrusta våra unga.