Checklistor för skolpersonal

Nedan presenteras förslag på checklistor som kan stötta skolans personal i arbetet kopplat till praoprocessen. De ger ett stöd i planeringen av aktiviteter inför, under och efter praoperiodens slut.
Ikryssad checklista
 • De gemensamma målen med förra årets prao samt utvärderingar är genomgångna och ligger till grund för årets målsättningar med prao.
 • Tydliga pedagogiska mål är gemensamt fastställda och kommunicerade till skolans personal inför årets prao utifrån perspektiven inför, under och efter.
 • Praoperioden finns med i skolans årsplanering, där alla har möjlighet att planera uppgifter i undervisning som är kopplad till prao.
 • Arbetet med prao är uppdelat med perspektiven inför, under och efter prao.
 • Ansvarsområden: “Vem ansvarar för vad?” är fastställt.
 • Uppföljningsmöten med involverade lärare är inbokade
 • Informationsbrev är skickat till vårdnadshavare och handledaren på̊ praoplatsen
 • Vilken information är kommunicerad till elever kring arbetstider, närvaro, bedömningskriterier, kontaktuppgifter och liknande?
 • Uppgifter som skall genomföras under praoperioden är kommunicerade med elever.
 • En eller flera personer på skolan finns tillgängliga för eventuella frågor från elever och praoplatser.
 • Elev och handledare är kontaktade.
 • Besök har genomförts med elever på̊ praoplatser.
 • Om eleven trivs på praoplatsen
 • Kan något justeras för handledare eller elev
 • Vilka uppgifter eleven fått genomföra
 • Hur planeringen ser ut för resten av veckan
 • Om elev eller handledare har några frågor
 • Elevernas praouppgifter är redovisade.
 • Eleverna har reflekterat över sina upplevelser och utvärderat sin prao.
 • Praoperioden har följts upp med handledare och bedömning av eleven är genomförd.
 • Praoperioden har utvärderats med skolans personal.
 • Utvärderingar har genomförts med elever som genomfört prao.
 • Utvärderingar har sammanställts och återkopplats till både elever och lärare.
 • Samtal har förts i kollegiet kring utvärderingar utifrån vad som har fungerat bra och vad skolan behöver förändra/tänka på inför nästa praoperiod.
 • Skolans praoplan har justerats utifrån föreslagna förändringar.