Temapraopaket teknik

Analyser av arbetsmarknaden flaggar för ett stort behov av medarbetare inom teknik- och industribranschen och det är viktigt att elever får förutsättningar att utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet.

Temapraopaketet teknik består av ett flertal olika uppdrag kopplade till er verksamhet. Uppdragen ger praoeleverna en möjlighet att få nya insikter i allt från digitalisering till olika tekniska lösningar. Under hälften av praoperioden arbetar eleverna med frågeställningar och uppdrag från temapraopaketet och övrig tid testar eleven på uppgifter från arbetsplatsens verksamhet.

Skolpersonal kikar på skärm

Instruktioner och upplägg

1. Välj uppdrag

Det finns flera olika uppdrag att välja mellan i temapraopaketet. Välj ut ett uppdrag som eleverna ska arbeta med under sin prao. Uppdragen är riktade direkt till eleverna och kan delas ut som de är, men ni kan självklart även lägga till eller ta bort frågor utifrån hur just er verksamhet är utformad.

I slutet på veckan får eleverna presentera sitt arbete för er där de ger förslag på förbättringar.

2. Problemformulering

I vissa av uppdragen ska ni även ta fram en problemformulering kopplad till uppdraget. När en problemformulering behövs framgår det tydligt i uppdragsbeskrivningen.

3. Uppdatera frågestödet till eleverna

I alla uppdrag har vi tagit fram ett frågestöd som riktar sig direkt till eleverna. Frågeformuläret består av ett antal frågor och steg som eleverna ska genomföra. De är generella och är tänkta att fungera för många olika typer av verksamheter. Ni behöver titta igenom dem och kanske lägga till eller konkretisera vissa uppgifter.

4. Förbered ett schema

I temapraopaketet varvas praktisk erfarenhet från arbetsplatsens verksamhet med arbete kopplat till temapraopaketets olika uppdrag. Ni behöver därför, precis som vid vanlig prao, utse en handledare och skissa på ett schema för elevernas praoperiod.

Vad behöver eleverna för att kunna lösa det uppdrag ni har valt? Vilka delar av verksamheten behöver eleverna följa med i? Vilka personer behöver eleverna träffa? Detta är frågor som är bra att ställa när ni planerar schemat.

5. Introducera och handled eleverna

På elevernas första praodag introducerar ni dem för uppdraget. Gå igenom den problemformulering ni har tagit fram och visa schemat, så eleverna vet när ni har planerat att de ska arbeta med uppdraget.

Ha kontinuerliga avstämningar med eleverna under praoperioden och handled den när de arbetar med uppdraget. Ge återkoppling och tips på var de kan hitta fakta och vem de kan fråga för att komma vidare. Be kollegorna ge tips, gärna i form av öppna frågor tillbaka till eleverna istället för färdiga lösningar. Undvik i möjligaste mån svar som: “Nej det funkar inte, det har vi redan provat”.

Måndag (introduktion)

 • 09.00-12.00 Introduktion, rundvandring och presentation av arbetsplatsen och olika yrkesroller. Introducera temapraopaketet och vad eleverna ska göra under veckan.
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Besöka olika delar av företaget för att få en helhetsbild.
 • 14.30-15.00 Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Tisdag

 • 09.00-12.00 Uppstart med handledaren, fördjupning inom det valda uppdraget samt följa med i verksamheten tillsammans med en eller flera yrkesroller. Ev. testa enklare arbetsuppgifter.
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Eget arbete med uppdraget i temapraopaket teknik.
 • 14.30-15.00 Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Onsdag

 • 09.00-12.00 Uppstart med handledaren. Fördjupning inom det valda uppdraget, följa med i verksamheten tillsammans med en eller flera yrkesroller. Ev. testa enklare arbetsuppgifter.
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Eget arbete med uppdraget i temapraopaket teknik
 • 14.30-15.00 Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Torsdag

 • 09.00-12.00 Uppstart med handledaren följt av eget arbete med uppdraget
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Eget arbete med uppdraget i temapraopaket teknik
 • 14.30-15.00 Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Fredag (presentation)

 • 09.00-11.00 Uppstart med handledaren följt av eget arbete med uppdraget i temapraopaket teknik inkl. förberedelse inför presentationen.
 • 11.00-11.30 Presentation
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.00 Längre utvärdering med handledaren. Avslutning och avtackning!

 

Uppdrag med tekniktema

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. Det finns 17 Globala mål, som alla syftar till att fyra saker ska uppnås till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Du kan läsa mer på: globalamalen.se

Syftet med detta uppdrag är att eleverna ska hjälpa er att synliggöra vad er arbetsplats bidrar med för att uppfylla de globala målen. Antingen genom att identifiera om det finns delar av verksamhetens arbete som kan matcha något av målen, eller (om ni redan arbetar mot definierade mål) genom att ge förslag på hur ni kan utveckla det arbetet.

Instruktion till eleverna

Syftet med detta uppdrag är att ni ska få hjälpa företaget att synliggöra vad deras bidrag är när det gäller att uppfylla de Globala målen. Många företag använder sig av de globala målen i Agenda 2030 för att synliggöra vad som är deras bidrag till en hållbar framtid.

Ni kommer först få söka reda på fakta om de Globala målen, och därefter identifiera vilka mål arbetsplatsen arbetar mot och fundera på hur det arbetet kan förbättras.

Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Frågestöd att uppdatera och ge till praoeleverna

1. Beskriv arbetsplatsen

Beskriv kort vad arbetsplatsen du genomför prao på gör. Erbjuder de någon tjänst? Utvecklar eller producerar de någon produkt?

2. Fakta om de globala målen

Ta reda på fakta om de globala målen. Hur kom de till? Av vem? När ska de vara uppnådda? Vem ska genomföra dem?

3. Vilka globala mål jobbar företaget mest med?

Utifrån det ni lärt er om företaget: vilka mål skulle ni säga att de jobbar mest med? Förklara varför.

4. Intervjua anställda

Intervjua tre–fem anställda. Ställ frågan vad de som företag gör för att bidra till arbetet med de globala målen. Be dem lista vilka globala mål de jobbar med. Om de inte har hört talas om dem får ni berätta kort om dem. Visa gärna en bild på de globala målen.

5. Företagets påverkan på de globala målen

Gå igenom alla de globala målen, från mål nummer 1 till mål nummer 17. Svara själva på om företaget påverkar respektive mål positivt, negativt eller ingen påverkan.

6. Välj ut ett mål

Välj ut, tillsammans med er handledare, ett mål eller ett fåtal mål där företaget har stor påverkan, antingen positivt eller negativt. 

Gå in på www.globalamalen.se. Ta fram målens delmål och skriv ner dem.

7. Identifiera förbättringar

Välj ut, tillsammans med er handledare, ett område som företaget skulle behöva jobba med för att förbättra sitt arbete med det globala mål ni valt.

 • Lär er så mycket som möjligt om företagets arbete med detta område.
 • Intervjua anställda: Vad skulle företag kunna förbättra i sitt arbete med att nå målet?

8. Förslag på lösningar

Har ni några egna förslag på vad företaget kan göra? Skriv ner så många förslag på förbättringar ni kan komma på.

9. Testa lösningarna på en anställd

Presentera lösningarna för en anställd för att se vilken eller vilka idéer som är störst potential att lyckas. Be hen ställa kritiska frågor kring era förslag.

Detta är ett mycket viktigt steg. Hoppa inte över det!

10. Välj förslag och utveckla dem

Välj ut den idé eller de idéer som har störst potential att lyckas. Jobba vidare med de idéerna.

11. Beskriv lösningen

Ta fram en beskrivning av lösningen. Detta kan vara alltifrån en enklare bild till en beskrivande text om lösningen.

12. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det ni har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad ni har lärt er och presentera de förslag på förbättringar som ni tagit fram. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer ni själva.

Vi lever i digitaliseringens tidsålder. Det är inte enbart genom internet och sociala medier vi ser att saker har digitaliserats. Många processer i industri och teknikbranschen digitaliseras. Det kan handla om att maskiner datorstyrs, arbetsmoment sköts automatiskt, möjlighet att hantera stora mängder information. Det kan skapa många fördelar. Digitaliseringen är avgörande för industri- och teknikföretags konkurrenskraft.

Syftet med detta uppdrag är att eleverna ska få hjälpa er att arbeta fram förslag på processer som kan underlättas av digitalisering eller ge förslag på hur processer som redan digitaliserats kan bli bättre och skapa ännu mer nytta.

Problemformulering

I det här uppdraget ska ni inför elevernas prao definiera en problemformulering kring det uppdrag som eleverna ska utföra. Välj ut en process som ni vill digitalisera eller en redan digitaliserad process som ni vill förbättra.

Det kan exempelvis handla om maskiner som datorstyrs, arbetsmoment som sköts automatiskt eller om olika möjligheter att hantera stora mängder information. Fundera gärna tillsammans med kollegorna!

Anpassa uppdraget efter tidsram och svårighetsgrad. Eleverna har troligtvis inte samma kompetens som ni inom området men även komplexa problem går att anpassa.

Instruktion till eleverna

Syftet med detta uppdrag är att ni ska få hjälpa företaget med förslag på processer som kan underlättas av digitalisering eller ge förslag på hur processer som redan digitaliserats kan bli bättre.

Att en process digitaliseras innebär att ett arbetsmoment utvecklas, så det kan genomföras med hjälp av digital teknik istället för av en eller flera personer. Ofta går en digitaliserad process snabbare, vilket ger nytta och mervärde till arbetsplatsen.

Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Frågestöd att uppdatera och ge till eleverna

1. Beskrivning av uppdraget

<Här beskriver arbetsplatsen uppdraget och den problemformulering som har tagits fram>

2. Hur fungerar det idag?

<Här beskriver arbetsplatsen hur den process som ska utvecklas fungerar idag>

3. Ta reda på fakta, vad består problemet av?

Fråga ute i verksamheten. Intervjua anställda.

4. Vad finns det för tekniska möjligheter?

Ta reda på om det finns någon forskning eller andra organisationer som har hittat bra lösningar. Försök att berätta vad forskningen säger. Ta gärna hjälp av en anställd.

5. Intervjua anställda

De som jobbar på arbetsplatsen har säkert bra tankar kring den process som ni ska utveckla. Intervjua några av företagets anställda och försök att återberätta deras svar:

 • Identifiera förbättringsmöjligheter: Vad skulle kunna fungera bättre med hjälp av digitalisering?
 • Nackdelar: Finns det några nackdelar eller risker med att saker och ting digitaliseras. För företaget? För de anställda? För samhället?
 • Eventuell fråga: Om ni är på ett företag som har funnits i mer än tjugo år kan ni även fråga hur vissa av arbetsmomenten utfördes innan de digitaliserades. Hur såg det ut för tjugo år sedan, för tio år sedan, för fem år sedan, för ett år sedan?

6. Egen brainstorming: Identifiera förbättringsmöjligheter

Vad skulle kunna fungera bättre? Här är några exempel på frågor ni kan ställa er.

 • Går det att göra saker mer effektiva?
 • Går det att få fram ännu mer värdefull information med hjälp av den digitalisering vi redan har på plats?
 • Går det att göra bättre kvalitetssäkringar?
 • Går det att visualisera saker på ett bättre sätt med hjälp av digitalisering?

7. Förslag på lösningar

Skriv ner så många förslag på förbättringar ni kan komma på.

8. Testa lösningarna på en anställd

Presentera lösningarna för en anställd för att se vilken eller vilka idéer som är störst potential att lyckas. Be hen ställa kritiska frågor kring era förslag.

Detta är ett mycket viktigt steg. Hoppa inte över det!

9. Välj förslag och utveckla dem

Välj ut den idé eller de idéer som har störst potential att lyckas. Jobba vidare med de idéerna.

10. Beskriv lösningen

Ta fram en modell av lösningen så långt det är möjligt. Detta kan vara alltifrån en enklare digital bild till en beskrivande text om lösningen.

11. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det ni har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad ni har lärt er och presentera de förslag på förbättringar som ni tagit fram. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer ni själva.

Syftet med detta uppdrag är att eleverna ska få hjälpa er att arbeta fram förslag på förbättringar när det gäller er arbetsprocess eller delar av er process. Det kan handla om att effektivisera produktionskedjan eller att göra förbättringar inom miljö, kvalitet, energi, säkerhet, arbetsmiljö. Det kan även handla om att öka hur mycket av råmaterialet ni får ut till en säljbar produkt.

Problemformulering

I det här uppdraget ska ni inför elevernas prao definiera en problemformulering kring det uppdrag som eleverna ska utföra. Fundera tillsammans med kollegor på om det är något i era processer som ni vill förbättra.

Anpassa uppdraget efter tidsram och svårighetsgrad. Eleverna har troligtvis inte samma kompetens som ni inom området men även komplexa problem går att anpassa.

Instruktion till eleverna

Syftet med detta uppdrag är att ni ska få hjälpa arbetsplatsen att arbeta fram förslag på förbättringar när det gäller deras arbetsprocess eller delar av deras process.

Alla företag som gör någon slags produkt eller tjänst har en arbetsprocess. Allt ifrån bearbetning av materialet, till färdig produkt och slutligen till hantering av avfall. Hur väl denna process fungerar kan vara avgörande när det gäller att hålla nere sina kostnader och skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenter.

Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Frågestöd att uppdatera och ge till eleverna

1. Beskrivning av uppdraget

<Här beskriver arbetsplatsen uppdraget och den problemformulering som har tagits fram>

2. Beskriv produkten

Beskriv vilken produkts/tjänsts process som ni har fått följa med i under prao?

3. Beskriv produktionskedjan

Beskriv i textform eller bildform hur produktionskedjan ser ut.

4. Gå igenom del för del

Gå igenom produktionskedjan del för del. Beskriv varje moment noggrant.  Utgå ifrån dessa frågor:

 • Vad händer i denna del?
 • Vilka maskiner/system används?
 • Vilka yrkesroller utför uppgifterna?

5. Intervjua anställda

De som jobbar på arbetsplatsen har säkert bra tankar kring den process som ni ska utveckla. Intervjua några av företagets anställda och försök att återberätta deras svar:

 • Identifiera förbättringsmöjligheter: Vad skulle kunna fungera bättre?
 • Eventuell fråga: Om ni är på ett företag som har funnits i mer än tjugo år kan ni även fråga hur processen såg ut förr. Hur såg processen ut för tjugo år sedan och hur skiljer det sig från idag?

6. Egen brainstorming: Identifiera förbättringsmöjligheter

Vad skulle kunna fungera bättre? Här är några exempel på frågor ni kan ställa er.

 • Uppfyller processen kraven som ställs?
 • Uppfyller kvaliteten kraven som ställs?
 • Är kvalitetskraven för höga eller för låga tycker ni?
 • Är processen tillräckligt effektiv?
 • Är processen tillräckligt bra ut ett miljöperspektiv?

7. Förslag på förbättringar

Skriv ner så många förslag på förbättringar ni kan komma på.

8. Testa förbättringarna på en anställd

Presentera lösningarna för en anställd för att se vilken eller vilka idéer som är störst potential att lyckas. Be hen ställa kritiska frågor kring era förslag.

Detta är ett mycket viktigt steg. Hoppa inte över det!

9. Välj förslag och utveckla dem

Välj ut den idé eller de idéer som har störst potential att lyckas. Jobba vidare med de idéerna.

10. Visualisera lösningen

Ta fram en beskrivning av lösningen som visualiserar det så bra som möjligt. Detta kan vara i textformat eller en bild (digital eller snyggt handmålad).

11. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det ni har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad ni har lärt er och presentera de förslag på förbättringar som ni tagit fram. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer ni själva.

Syftet med detta uppdraget är att eleverna ska få hjälpa er att identifiera vad olika yrkesroller innebär samt skriva en platsannons för en specifik yrkesroll. Eleverna kartlägger här vilka yrkesroller som finns på arbetsplatsen, hur många som är anställda inom respektive yrkesroll och utvecklar sin kunskap inom en eller flera yrkesroller genom att skriva platsannonser.

Bestäm yrkesroller

Ni behöver besluta vilka yrkesroller på er arbetsplats som eleverna ska undersöka.

Instruktion till eleverna

Syftet med detta uppdrag är att ni ska få hjälpa företaget att identifiera vad olika yrkesroller innebär samt skriva en platsannons för en specifik yrkesroll.

Ett företag består av en mängd olika yrkesroller som alla har olika funktioner. Varje specifik yrkesroll innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Det är viktigt att rätt person på rätt plats. Det är också viktigt att hjälpa sina anställda att utvecklas inom sin yrkesroll.

Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Frågestöd att uppdatera och ge till eleverna

1. Yrkesroller som ni ska undersöka

<Här fyller arbetsplatsen i de yrkesroller som eleverna ska undersöka under sin prao.>

2. Bekanta er med arbetsplatsen: anställda och yrkesroller

 • Hur många anställda har arbetsplatsen?
 • Hur många olika avdelningar finns?
 • Beskriv kort vad de olika avdelningarna arbetar med

3. Undersök de olika yrkesrollerna

Nu är det dags att ta reda på mer om de yrkesroller du ska beskriva. Detta kan ni både göra genom att intervjua anställda inom de olika yrkesrollerna på arbetsplatsen och genom att söka reda på fakta på egen hand.

Visa gärna det ni skriver om yrkesrollerna för en eller flera anställda på arbetsplatsen. De kan ge feedback som gör att ni vet att ni är på rätt spår-

4. Skriv en platsannons

Nu ska ni få hjälpa företaget att locka till sig duktiga anställda. Ni ska få gå in i rollen som företagets personalavdelning/VD och skriva en platsannons där ni söker nya medarbetare till den yrkesroll ni fått av er handledare.

Skriv ca en A4 sida. Här ger vi några tips på bra delar att vara med, men ni kan även inspireras av andra platsannonser, exempelvis på Arbetsformedlingens platsbank.

 • Vad är yrkesrollens titel?
 • Vad ingår för arbetsuppgifter?
 • På vilket sätt bidrar yrkesrollen till företagets verksamhet?
 • Vad är det bästa med att ha den yrkesrollen?
 • Berätta kort om vad företaget gör
 • Berätta varför företaget existerar
 • Berätta varför ska man jobba just där
 • Berätta om vilka förmåner som finns

5. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det ni har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad ni har lärt er och presentera den platsannons som ni har tagit fram. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer ni själva.

Syftet med detta uppdrag är att eleverna ska få hjälpa er identifiera vad det är som gör er till en attraktiv arbetsgivare och hur ni kan bli ännu attraktivare.

Exempelvis genom att titta på arbetsmiljön, anställdas förmåner, företagskulturen, anställdas trivsel. Det kan även handla om stora frågor som ”Varför existerar företaget?” eller ”Varför vill folk arbeta just här?”.

Instruktion till eleverna

Syftet med detta uppdrag är att ni ska få hjälpa företaget identifiera vad det är som gör dem till en attraktiv arbetsgivare och vad som kan göras ännu bättre.

För att få människor att vilja börja arbete på ett företag är det viktigt att arbetsplatsen upplevs som attraktiv. Exempel på saker som kan göra en arbetsplats attraktiv är att det finns möjligheter att utvecklas inom företaget, att arbetstiderna är flexibla eller att det finns en bra stämning med kollegorna. Detta är även väldigt viktigt för de som redan är anställda, så att de stannar kvar på arbetsplatsen och inte byter jobb.

Exakt vad som är viktigt beror ofta både på bransch och på individuella preferenser. Du kommer nu få bekanta dig med den arbetsplats du gör din prao på och få fundera på vad som kan göra arbetsplatsen till en attraktiv praoplats.

Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Frågestöd att uppdatera och ge till praoeleverna

1.  Beskriv arbetsplatsen

Beskriv kort vad arbetsplatsen du genomför prao på gör för att vara en attraktiv arbetsplats.

2. Intervjua anställda

De som jobbar på arbetsplatsen kan antagligen komma med viktiga inspel och tankar kring vad de tycker är bra och attraktivt med arbetsplatsen. Intervjua 3–5 anställda. Ni kan exempelvis fråga:

 • Vad fungerar bra?
 • Vad skulle kunna fungera bättre?
 • Ifall ni är på ett företag så funnits i mer än tio år kan ni även fråga; hur såg det ut för tio år sedan, för fem år sedan?

3. Attraktiv arbetsplats

Nu ska ni få hjälpa företaget att locka till sig duktiga anställda. Ni ska få gå in i rollen som företagets personalavdelning/VD och skriva en text där ni söker nya medarbetare. I texten ska ni berätta varför man ska jobba just hos er.

Skriv en halv A4 sida. Här är några tips på vad ni kan ha med:

 • Berätta kort om vad företaget gör
 • Berätta varför företaget existerar
 • Berätta varför ska man jobba just där
 • Berätta om vilka förmåner som finns

Om ni har möjlighet får ni gärna spela in en kort film där ni berättar varför man ska jobba just där.

4. Egen brainstorming: Identifiera förbättringsmöjligheter

Utifrån det ni har lärt er under veckan: hur kan företaget bli en ännu mer attraktiv arbetsplats? Kom på så många idéer som möjligt

Vad skulle få dig att börja jobba där?

5. Testa idéerna på en anställd

Presentera idéerna för en anställd för att se vilken respons ni får.

6. Utveckla idéerna

Spåna vidare på hur företaget skulle kunna genomföra några av de idéer ni har.

7. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det ni har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad ni har lärt er och presentera de förslag på förbättringar som ni tagit fram. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer ni själva.

Att ta fram nya och förbättrade tekniska och förfinade utvecklings eller leveransprocesser, eller att göra om och gå från att sälja en produkt till en tjänst kan vara en viktig är en viktig faktor varje framgångsrikt företag. Det är något som ständigt måste utvecklas, men också för att inte tappa konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter.

Syftet med detta uppdrag är att eleverna ska få hjälpa er att arbeta fram förslag på nya och förbättrade tekniska lösningar i en del av verksamheten.

Problemformulering

I det här uppdraget ska ni inför elevernas prao definiera en problemformulering kring det uppdrag som eleverna ska utföra. Det kan handla om förbättring av en produkt eller av en teknisk lösning med hänsyn till exempelvis kvalitet, säkerhet, miljö, användarvänlighet. Det kan också handla om att hitta nya användningsområden för en produkt.

Fundera tillsammans med kollegor på om ni har produkt eller teknisk lösning som ni vill förbättra. Eleverna har troligtvis inte samma kompetens som ni inom området men även komplexa problem går att anpassa.

Anpassa uppdraget efter tidsram och svårighetsgrad. Eleverna har troligtvis inte samma kompetens som ni inom området men även komplexa problem går att anpassa.

Instruktion till eleverna

Syftet med detta uppdrag är att ni ska få hjälpa företaget att arbeta fram förslag på nya och förbättrade tekniska lösningar i en del av verksamheten.

Att ta fram nya och förbättrade tekniska lösningar är en viktig faktor varje framgångsrikt företag. Det är något som ständigt måste utvecklas, dels för att effektivisera sina processer men också för att inte tappa konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter.

Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Frågestöd att uppdatera och ge till eleverna

1. Beskrivning av uppdraget

<Här beskriver arbetsplatsen uppdraget och den problemformulering som har tagits fram>

2. Beskrivning av produkten eller den tekniska lösningen

<Här beskriver arbetsplatsen den produkt eller den tekniska lösningen som eleverna ska utveckla>

3. Ta reda på fakta, vad består problemet av?

Fråga ute i verksamheten. Intervjua anställda.

4. Vad finns det för tekniska möjligheter?

Ta reda på om det finns någon forskning på teknikutveckling för produkten eller den tekniska lösningen.

Hur gör konkurrenterna, säljs produkten som en tjänst av andra? Om produkten i själva verket redan är en teknisk tjänst, hur kan den bli bättre? Försök att berätta vad forskningen säger. Ta gärna hjälp av en anställd.

5. Intervjua anställda

De som jobbar på arbetsplatsen har säkert bra tankar kring den process som ni ska utveckla. Intervjua några av företagets anställda och försök att återberätta deras svar:

 • Identifiera förbättringsmöjligheter: Vad skulle kunna fungera bättre med hjälp av digitalisering?
 • Eventuell fråga: Om ni är på ett företag som har funnits i mer än tjugo år kan ni även fråga hur vissa av arbetsmomenten utfördes innan de digitaliserades. Hur såg det ut för tjugo år sedan, för tio år sedan, för fem år sedan, för ett år sedan?

6. Egen brainstorming: Identifiera förbättringsmöjligheter

 • Vad skulle kunna fungera bättre?
 • Uppfyller produkten eller den tekniska lösningen de behov vi önskar?
 • Uppfyller kvaliteten kraven som ställs?
 • Är kvalitetskraven för höga eller för låga tycker ni?
 • Uppfyller produkten de behov slutanvändaren (konsumenten) önskar?
 • Är produkten eller den tekniska lösningen tillräckligt effektiv?
 • Är produkten eller den tekniska lösningen tillräckligt bra ut ett miljöperspektiv?
 • Om processen skulle optimeras map X hur skulle den då kunna se ut?

7. Förslag på lösningar

Skriv ner så många förslag på förbättringar ni kan komma på.

8. Testa lösningarna på en anställd

Presentera lösningarna för en anställd för att se vilken eller vilka idéer som är störst potential att lyckas. Be hen ställa kritiska frågor kring era förslag.

Detta är ett mycket viktigt steg. Hoppa inte över det!

9. Välj förslag och utveckla dem

Välj ut den idé eller de idéer som har störst potential att lyckas. Jobba vidare med de idéerna.

10. Konstruera lösningen

Ta fram en konstruktion av lösningen så långt det är möjligt. Detta kan vara alltifrån en enklare konstruktion till en skiss på en lösning. Beskriv vilka steg som behöver förbättras, alternativt tas bort eller läggas till för att lösningen skall fungera.

11. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det ni har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad ni har lärt er och presentera de förslag på förbättringar som ni tagit fram. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer ni själva.