Temapraopaket miljö

Många unga känner en oro inför framtiden vad gäller miljö- och klimatfrågan. Genom temapraopaketet med inriktning miljö får eleverna kombinera sin praoperiod med att på ett konkret sätt bidra med idéer och förslag som gör skillnad för miljön och klimatet.

Temapraopaketet miljö består av ett flertal olika uppdrag kopplade till ert miljöarbete. Under hälften av praoperioden arbetar eleverna med frågeställningar och uppdrag från temapraopaketet och övrig tid testar eleven på uppgifter från arbetsplatsens verksamhet.

Instruktioner och upplägg

1. Välj uppdrag

Det finns flera olika uppdrag att välja mellan i temapraopaketet. Välj ut ett eller flera uppdrag som eleverna ska arbeta med under sin prao. Under en veckas prao brukar eleverna hinna med ett eller två uppdrag.

Välj de uppdrag som ni tycker bidrar mest till er verksamhet, men låt gärna eleverna vara med och välja utifrån vad de tycker är intressant. Uppdragen är riktade direkt till eleverna och kan delas ut som de är, men ni kan självklart även lägga till eller ta bort frågor utifrån hur just er verksamhet är utformad.

I slutet på veckan får eleverna presentera sitt arbete för er där de ger förslag på förbättringar.

2. Förbered ett schema

I temapraopaketet varvas praktisk erfarenhet från arbetsplatsens verksamhet med arbete kopplat till temapraopaketets olika uppdrag. Ni behöver därför, precis som vid vanlig prao, utse en handledare och skissa på ett schema för elevernas praoperiod.

3. Introducera och handled eleverna

På elevernas första praodag introducerar ni dem för uppdraget. Gå igenom den problemformulering ni har tagit fram och visa schemat, så eleverna vet när ni har planerat att de ska arbeta med uppdraget.

Ha kontinuerliga avstämningar med eleverna under praoperioden och handled den när de arbetar med uppdraget. Ge återkoppling och tips på var de kan hitta fakta och vem de kan fråga för att komma vidare. Be kollegorna ge tips, gärna i form av öppna frågor tillbaka till eleverna istället för färdiga lösningar. Undvik i möjligaste mån svar som: “Nej det funkar inte, det har vi redan provat”.

Måndag (introduktion)

 • 09.00-12.00 Introduktion, rundvandring och presentation av arbetsplatsen och olika yrkesroller.
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Följa med en eller flera yrkesroller. Vilka arbetsuppgifter finns inom yrkesrollerna?
 • 14.30-15.00 Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit?  Tack för idag!

Tisdag

 • 09.00-12.00 Uppstart med handledaren. Följa med en eller flera yrkesroller. Intervju: Vilka arbetsuppgifter finns inom yrkesrollerna? Testa enklare arbetsuppgifter.
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Eget arbete med uppdrag från temapraopaket miljö.
 • 14.30-15.00 Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Onsdag

 • 09.00-12.00 Uppstart med handledaren. Göra studiebesök i någon del av verksamheten, inom eller utanför arbetsplatsen.
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Eget arbete med temapraopaket miljö.
 • 14.30-15.00 Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Torsdag

 • 09.00-12.00 Uppstart med handledaren. Eget arbete med temapraopaket miljö.
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Eget arbete med temapraopaket miljö.
 • 14.30-15.00 Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Fredag  (presentation)

 • 09.00-12.00 Uppstart med handledaren. Eget arbete med temapraopaket miljö. Förberedelse inför presentationen.
 • 11.00-11.30 Presentation
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.00 Längre utvärdering med handledaren. Avslutning och avtackning!

 

Uppdrag med miljötema

El kan komma från förnybara och icke-förnybara källor. Ett helt förnybart elsystem är en viktig del i ett hållbart samhälle (källa: Energimyndigheten). Elektronikprodukter och informationsteknik har gjort det möjligt att kommunicera över hela jorden, men miljöbelastningen på grund av vår snabba konsumtion av elektronikprylar är svår att hantera (källa: TCO Certified).

Instruktioner

Syftet med det här uppdraget är att ni ska få hjälpa arbetsplatsen med att synliggöra hur deras användning av el och elektronikprylar ser ut och hur de kan förbättra konsumtion och användning för att bli mer hållbara, både miljömässigt och socialt. I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till.

Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Uppgifter

1. Beskriv arbetsplatsen

 • Skriv och berätta om vad arbetsplatsen gör för något. Ta fram en bild på deras logga.
 • Intervjua 1–2 medarbetare om vilka arbetsuppgifter de har.
 • Intervjua 1–2 medarbetare om vad de som företag/organisation gör för att bidra till en hållbar utveckling.

2. Fakta att kolla upp

 • Vad är en kilowattimme (kwh)? Vad kostar det?
 • Vad finns det för olika förnyelsebara källor?
 • Vad finns det för olika icke-förnyelsebara källor?
 • Till vilket år ska vi ha 100 % förnyelsebar elproduktion, enligt energimyndigheten?

3. Elektriska apparater

Skriv ner minst 5 apparater som kräver elektricitet. Ta bild på några av dessa.

4. Arbetsplatsens elförbrukning

Om det går att få fram informationen så ta reda på hur mycket el arbetsplatsen använder per år, i kwh?  

5. Miljömärkt el

Köper arbetsplatsen miljömärkt el? Vad innebär miljömärkt el?

6. Förbättringar (minska elkonsumtionen)

Hur kan företaget minska sin miljöpåverkan genom att förändra sin elkonsumtion?

7. Elektronikprylar på jobbet

De flesta arbetsplatser idag använder datorer och smartphones som en naturlig del i arbetet. Titta extra på någon produkt som är vanlig på er arbetsplats. Ta reda på vad den består av för material. Undersök om det går att ta reda på under vilka arbetsvillkor den har producerats.

8. Senaste modellen

Gör en enkät om hur ofta de anställda byter telefon och dator på jobbet och en enkät om hur ofta de byter telefon och dator hemma.

9. Fakta att kolla upp – Elektroniksoptippar

Var finns några av världens största elektroniksoptippar. Ladda upp bilder och skriv några meningar om elektroniksoptipparna.

10. Förbättringar (hållbar elektronik)

Kan arbetsplatsen göra något för att förändra sin elektronikkonsumtion så att den blir mer hållbar, både miljömässigt och socialt?

11. Svårigheter

Finns det några svårigheter med de förbättringar ni föreslagit? Vad finns det för hinder som skulle kunna göra att förbättringarna inte går att genomföra?

12. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det ni har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad ni har lärt er och presentera de förslag på förbättringar som ni tagit fram i uppgift 6 och 10. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer ni själva.

Många arbetsplatser använder så kallade livscykelanalyser för att få en bild av sin totala miljöpåverkan. En livscykelanalys följer en varas miljöpåverkan från det att råmaterialet utvinns till att den är förbrukad, även miljöpåverkan via transporter och avfallshantering räknas med. Genom att skaffa dig en bild av vad arbetsplatsen har för inköp kan du få en bild av hur stor miljöpåverkan arbetsplatsen har (Källa: Naturskyddsföreningen).

Instruktioner

Syftet med det här uppdraget är att ni ska få hjälpa arbetsplatsen med att synliggöra för ett par produkter hur dess miljöpåverkan ser ut. I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till.

Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

1. Beskriv arbetsplatsen

 • Skriv och berätta om vad arbetsplatsen gör för något. Ta fram en bild på deras logga.
 • Intervjua 1–2 medarbetare om vilka arbetsuppgifter de har.
 • Intervjua 1–2 medarbetare om vad de som företag/organisation gör för att bidra till en hållbar utveckling.

2. Arbetsplatsens inköp

Intervjua tre medarbetare om vilka inköp arbetsplatsen gör. Skriv så många som möjligt.

3. Undersök produkter som arbetsplatsen köper in

Steg 1: Välj själv ut fem produkter som arbetsplatsen köper in. De skall vara tillverkade av olika slags material. Ta kort på dessa.

Steg 2: Välj ut två av produkterna. För respektive produkt ska du ta reda på:

 • Vad består produkten av för olika delar?
 • I vilka länder utvinns råmaterialet från dessa delar?
 • Hur går utvinningen av råvaran till?
 • I vilka länder sker tillverkningen av produkten?
 • Finns det något i utvinningen av råmaterialet eller tillverkningen som kan vara farligt förproducenternas (arbetarnas) hälsa?
 • Hur långt har varan transporterats, totalt?
 • Hur lång livslängd har produkten?
 • Går produkten att laga om den går sönder?
 • Vad sker med varan när den blivit avfall?

Glöm inte att källhänvisa!

4. Förbättringar (hållbara alternativ)

Ta reda på vad som skulle kunna minska varornas miljöpåverkan? Går det att hitta alternativ som är mer hållbara, både miljömässigt och socialt?

5. Förbättringar (second hand)

Ta reda om det går att hitta dessa varor second hand. Ta en bild eller lägg in länken till sidan där ni hittat varan.

6. Svårigheter

Finns det några svårigheter med de förbättringar ni föreslagit? Vad finns det för hinder som skulle kunna göra att förbättringarna inte går att genomföra?

7. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det ni har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad ni har lärt er och presentera de förslag på förbättringar som ni tagit fram i uppgift 4–6. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer ni själva.

En stor del av vår miljöpåverkan kommer från maten vi äter, bland annat på grund av växthusgaser och förlust av biologisk mångfald. Ett annat problem är att vi slänger mycket mat, runt 54 kg per person och år. Vi har bara en jord och bara en liten del av jordens yta går att använda till odling. Därför är det viktigt att vi brukar jorden på ett sätt så att den inte tar skada (källa: SCB; WWF).

Instruktioner

Syftet med det här uppdraget är att ni ska få hjälpa arbetsplatsen med att synliggöra vilken miljöpåverkan maten har och hur de kan sänka den miljöpåverkan. I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till.

Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Uppgifter

1. Beskriv arbetsplatsen

 • Skriv och berätta om vad arbetsplatsen gör för något. Ta fram en bild på deras logga.
 • Intervjua 1–2 medarbetare om vilka arbetsuppgifter de har.
 • Intervjua 1–2 medarbetare om vad de som företag/organisation gör för att bidra till en hållbar utveckling.

2. Fakta att kolla upp – märkningar

Vad innebär det att en produkt är:

 • Ekologisk
 • Närproducerad
 • Fairtrademärkt

3. Policy matinköp

Har arbetsplatsen någon policy kring vad de köper in för mat, exempelvis ekologiskt, närproducerat eller Fairtrademärkt? Berätta lite kort om någon del i policyn.

4. Matsvinn

 • Undersök om det går att uppskatta hur mycket matsvinn arbetsplatsen har.
 • Hur mycket matsvinn brukar man säga att medelsvenskens hushåll har?

5. Kompost

 • Finns det en kompost på arbetsplatsen?
 • Vad gör man med komposten i den kommun du bor i?

6. Vegetariskt/veganskt/kött

Gör en enkät om hur många måltider i veckan de anställda äter vegetariskt/veganskt/kött.

7. Köttproduktionens utsläpp

Beskriv kortfattat vad det är som gör att kött- och mejeriproduktion skapar utsläpp av växthusgaser?

8. Fakta att kolla upp – klimatbelastning

 • Hur många kg foder krävs för att producera 1 kg kött?
 • Ta reda på om det går att ta reda på hur hög klimatbelastning följande varor har: nötkött, kyckling, ost, fisk och quorn.

9. Biologisk mångfald

Det är bra för den biologiska mångfalden att ha betesdjur. Beskriv kortfattat varför det är så.

10. Förbättringar

Finns det några förbättringar som kan göras för att minska matens miljöpåverkan på arbetsplatsen? Kom på så många idéer som möjligt.

11. Svårigheter

Finns det några svårigheter med de förbättringar ni föreslagit? Vad finns det för hinder som skulle kunna göra att förbättringarna inte går att genomföra?

12. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det ni har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad ni har lärt er och presentera de förslag på förbättringar som ni tagit fram i uppgift 10 och 11. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer ni själva.

Alla arbeten innebär någon form av resor för personalen. Dels behöver personalen resa mellan hemmet och jobbet, men ibland behöver personalen även resa på arbetstid. Resorna kan röra sig om olika resesätt, exempelvis gång, cykel, kollektivtrafik eller bil. Det finns även arbetsplatser som på olika vis försöker underlätta för de anställda att välja miljövänliga och hälsosamma resealternativ till och från jobbet (Källa: Trafikverket).

Instruktioner

Syftet med det här uppdraget är att ni ska få hjälpa arbetsplatsen med att synliggöra vilka resvanor de har idag och hur de kan förbättra sitt sätt att resa ur miljö och hälsosynpunkt. I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till.

Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Uppgifter

1. Beskriv arbetsplatsen

 • Skriv och berätta om vad arbetsplatsen gör för något. Ta fram en bild på deras logga.
 • Intervjua 1–2 medarbetare om vilka arbetsuppgifter de har.
 • Intervjua 1–2 medarbetare om vad de som företag/organisation gör för att bidra till en hållbar utveckling.

2. Enkät om resor

Gör en enkät om hur de anställda reser till jobbet och en enkät om hur de reser inom jobbet. Ju fler du frågar, desto bättre är det! Försök att ta reda på varför de valt dessa resesätt.

3. Resepolicy

En så kallad resepolicy är ett dokument som bestämmer hur resor på arbetstid ska gå till. Undersök om företaget har en resepolicy och be om att få en kopia i så fall, utskriven eller mailad. Berätta lite kort om någon del av policyn.

4. Lätt att resa miljövänligt?

Har arbetsplatsen gjort något som ska göra det lättare för anställda att resa miljövänligt?

5. Resor på semestern

Gör en enkät om hur de anställda reser när de semestrar. Försök att ta reda på varför de valt dessa resesätt.

6. Varför resa hållbart?

Varför är det viktigt att resa på ett hållbart sätt? Beskriv kortfattat vad som händer när avgaser släpps ut i luften och vad det kan få för konsekvenser för miljön och människor.

 

7. Fakta att kolla upp

 • Vilka resesätt har ingen, eller mycket liten, klimatpåverkan?
 • Vad innebär vardagsmotion för hälsofördelar?
 • Vilka resesätt tycker ni är bäst för olika typer av resor; korta (1 km), mellanlånga (5 km) och längre resor (10 km eller mer)?

8. Kom på förbättringar

Hur kan arbetsplatsen bli bättre på att främja miljövänligt resande? Hur kan de få sina anställda att resa mer miljövänligt? Kom på så många idéer som möjligt.

9. Svårigheter

Finns det några svårigheter med att genomföra de förbättringar ni föreslagit? Vad finns det för hinder som skulle kunna göra att förbättringarna inte går att genomföra?

10. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det ni har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad ni har lärt er och presentera de förslag på förbättringar som ni tagit fram i uppgift 8 och 9. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer ni själva.

En stor del av vår miljöpåverkan kommer från de produkter vi köper. Allt som tillverkas påverkar miljön på något vis, via råvaror, energianvändning, kemikalier, växthusgasutsläpp och transporter. Om vi kan återvinna och återanvända det vi har använt gör vi en stor miljövinst. Vi kan göra en ännu större miljövinst om vi förebygger avfall redan från början (källa: Avfall Sverige).

Instruktioner

Syftet med det här uppdraget är att ni ska få hjälpa arbetsplatsen med att synliggöra hur de idag arbetar med återvinning och hur de kan utveckla sitt arbete för att bli bättre. I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till.

Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Uppgifter

1. Beskriv arbetsplatsen

 • Skriv och berätta om vad arbetsplatsen gör för något. Ta fram en bild på deras logga.
 • Intervjua 1–2 medarbetare om vilka arbetsuppgifter de har.
 • Intervjua 1–2 medarbetare om vad de som företag/organisation gör för att bidra till en hållbar utveckling.

2. Enkät om återvinning

Gör en enkät om hur ofta de anställda källsorterar på arbetsplatsen och en enkät om hur ofta de källsorterar hemma. Ju fler du frågar, desto bättre är det! Försök att ta reda på varför de gör på ett visst sätt.

3. Arbetsplatsens avfall

Om det går att få fram informationen: Ta reda på hur många kilo brännbart avfall arbetsplatsen producerar per år?

4. Möjligheter att källsortera

Har arbetsplatsen något som gör det lätt för de anställda att källsortera?

5. Från förbränning till återvinning

 • Finns det skräp som slängs som istället skulle kunna källsorteras?
 • Hur kan arbetsplatsen öka mängden avfall som går till återvinning istället för förbränning?

6. Varför återvinning?

Varför är det viktigt med återvinning? Beskriv kortfattat.

7. Fakta att kolla upp

 • Vilka slags material återvinns idag i Sverige?
 • Hur stor är energivinsten för de olika materialen, i jämförelse med att tillverka nytt?
 • Vilka slags varor tillverkas av återvunnet material?
 • Vad är avfallstrappan?

8. Förbättringar – återvinning

Upplever ni att källsorteringen fungerar bra på arbetsplatsen? Finns det något som skulle kunna fungera bättre? Vad i så fall. Kom på så många idéer som möjligt.

9. Förbättringar – förebygg avfall

Enligt avfallstrappan är det bäst att förebygga att det skapas avfall redan från början. Hur skulle arbetsplatsen kunna förebygga att avfallet ens blir till? Kom på så många idéer som möjligt.

10. Svårigheter

Finns det några svårigheter med de förbättringar ni föreslagit? Vad finns det för hinder som skulle kunna göra att förbättringarna inte går att genomföra?

11. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det ni har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad ni har lärt er och presentera de förslag på förbättringar som ni tagit fram i uppgift 8–10. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer ni själva.